เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565

เรียน    สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย           ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอพพลิเคชันซูม (Zoom) โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ 09:00 น.   เปิดห้องประชุมเสมือนผ่านแอพพลิเคชันซูม 09:30 น.   เริ่มการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565  มีวาระการประชุมดังนี้                              1.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564                              2.  รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565                                  3.  รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ                              4.  รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: พฤศจิกายน 2564-ตุลาคม 2565                              5.  เรื่องอื่นๆ 10:30 น.   การบรรยายพิเศษเรื่อง “Data Management […]

Editor

18/12/2022

เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขข้อบังคับสมาคม และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนั้นขอลาออก 1 ราย จึงมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารไม่ครบตามข้อบังคับสมาคม และไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับสมาคม กับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ID: 925 6536 5985 Passcode TATSC โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้10:00 น. การประชุมใหญ่วิสามัญ มีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 การแก้ไขข้อบังคับสมาคม วาระที่ 2 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 (วาระ 3 ปี)จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มแจ้งความจำนง (Google […]

admin

22/04/2022

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านหลัง) ห้อง Grand Lily ชั้น L โทร.  02-204-5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ 08:00 น. 09:00 น. 10:30 น. 12:00 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 มีวาระการประชุมดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ […]

admin

29/10/2021

Data Analytics of IoT Sensors for Air Quality Monitoring 28–29 กันยายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics of IoT Sensors for Air Quality Monitoring 28–29 กันยายน 2564               สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ (https://www.tatsc.or.th/index.php/events) มาอย่างต่อเนื่อง           ในการนี้สมาคมฯ และ ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (Internet Education and Research Laboratory –intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology –AIT) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 จาก IoT Sensos […]

admin

16/09/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ. โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเทคนิคการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และนักวิชาการ ที่จะนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจต่อไป โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง URL ด้านล่าง   https://forms.gle/q5hHh3fyBBcrpkVWA  

admin

28/09/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science รุ่นที่ 2

9 – 22 กันยายน 2563 ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 บทความวิชาการ เรื่อง ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลสาระ แนวการศึกษา สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Business Intelligence โดยใช้ Open Source Pentaho Business Analytic Platform  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย  โดยได้จัดโครงการอบรมครั้งแรกในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) และได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี […]

admin

19/07/2020
1 2