เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขข้อบังคับสมาคม และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนั้นขอลาออก 1 ราย จึงมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารไม่ครบตามข้อบังคับสมาคม และไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับสมาคม กับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ID: 925 6536 5985 Passcode TATSC โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้10:00 น. การประชุมใหญ่วิสามัญ มีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 การแก้ไขข้อบังคับสมาคม วาระที่ 2 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 (วาระ 3 ปี)จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มแจ้งความจำนง (Google […]

admin

22/04/2022

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านหลัง) ห้อง Grand Lily ชั้น L โทร.  02-204-5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ 08:00 น. 09:00 น. 10:30 น. 12:00 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 มีวาระการประชุมดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ […]

admin

29/10/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics of IoT Sensors for Air Quality Monitoring 28–29 กันยายน 2564

              สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ (https://www.tatsc.or.th/index.php/events) มาอย่างต่อเนื่อง           ในการนี้สมาคมฯ และ ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (Internet Education and Research Laboratory –intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology –AIT) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 จาก IoT Sensos ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากแพลตฟอร์ม วัดฝุ่น.ไทย (https://hazemon.in.th) ในวันอังคาร-พุธ ที่ 28–29 กันยายน 2564 เวลา 18:30-21:30 น.     […]

admin

16/09/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ. โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเทคนิคการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และนักวิชาการ ที่จะนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจต่อไป โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง URL ด้านล่าง   https://forms.gle/q5hHh3fyBBcrpkVWA  

admin

28/09/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science รุ่นที่ 2

9 – 22 กันยายน 2563 ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 บทความวิชาการ เรื่อง ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลสาระ แนวการศึกษา สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Business Intelligence โดยใช้ Open Source Pentaho Business Analytic Platform  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย  โดยได้จัดโครงการอบรมครั้งแรกในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) และได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี […]

admin

19/07/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science โมดูล 1

15 – 28 มิถุนายน 2563      สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Business Intelligence โดยใช้ Open Source Pentaho Business Analytic Platform  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย  โดยได้จัดโครงการอบรมครั้งแรกในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) และได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จาก Business Intelligence to Data Science  โดยจัดปีละ […]

admin

09/05/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก

ตามที่สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า “COVID-19” ที่ทวีความรุนแรงอย่างมากนั้น คณะผู้จัดการอบรมฯ จึงขอประกาศวัน-เวลาและสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ตามกำหนดการใหม่ใน “วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23”           ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่ได้ทำการชำระค่าลงทะเบียนแล้วและมีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน สามารถแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ sh.education01@gmail.com คณะผู้จัดการอบรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกๆท่านในการอบรมที่จะจัดขึ้นตามกำหนดการดังกล่าว หนังสือเลื่อนการอบรม >> Download หนังสือเปลี่ยนแปลงการอบรม >> […]

admin

12/03/2020

Samarnmittra Career Party

Samarnmittra Career Party Book yourself in! We bring "Samanmittra" event to you in Thailand! Under the career party concept, this event aims to bridge alumni and students to expand their network and career under the same band of educations, cultures and vibrant personalities of Australia!    In this event,  1) You will be allocated to […]

admin

02/01/2020