เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขข้อบังคับสมาคม และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนั้นขอลาออก 1 ราย จึงมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารไม่ครบตามข้อบังคับสมาคม และไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับสมาคม กับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ID: 925 6536 5985 Passcode TATSC โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้10:00 น. การประชุมใหญ่วิสามัญ มีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 การแก้ไขข้อบังคับสมาคม วาระที่ 2 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 (วาระ 3 ปี)จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มแจ้งความจำนง (Google […]

admin

22/04/2022
1 2 5