เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (Mekong Think Tanks (MTT) Program)

เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ภายใต้ Mekong Think Tanks (MTT) Program สำหรับงานทางด้าน การจัดการปัญหาน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศ ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2023 รายละเอียดการร่วมโครงการ : 👉 รายละเอียดเพิ่มเติม

Editor

18/09/2023

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565

เรียน    สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย           ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอพพลิเคชันซูม (Zoom) โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ 09:00 น.   เปิดห้องประชุมเสมือนผ่านแอพพลิเคชันซูม 09:30 น.   เริ่มการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565  มีวาระการประชุมดังนี้                              1.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564                              2.  รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565                                  3.  รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ                              4.  รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: พฤศจิกายน 2564-ตุลาคม 2565                              5.  เรื่องอื่นๆ 10:30 น.   การบรรยายพิเศษเรื่อง “Data Management […]

Editor

18/12/2022