การบรรยาย/เสวนา และ Hackathon เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 กับไฟป่า”

การบรรยาย/เสวนา และ Hackathon เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 กับไฟป่า” เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 530 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย/เสาวนา “ฝุ่น PM2.5 กับ ไฟป่า” เสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ https://drive.google.com/file/d/1Q01YWvtIn49Bm_0BbE7jtRFKB-jCP-Na/view?usp=sharingผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย https://drive.google.com/file/d/14AtEwsFDwf_5Z-iw7pVQew3hggfjAO4u/view?usp=sharingรศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ https://drive.google.com/file/d/1BHrd0goer6G34nUSUCiU3WshcWMjPbFc/view?usp=sharing สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 40 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ และงานทางวิชาการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้สมาคมฯ และ Internet Education and Research […]

Editor

28/09/2023

เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (Mekong Think Tanks (MTT) Program)

เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ภายใต้ Mekong Think Tanks (MTT) Program สำหรับงานทางด้าน การจัดการปัญหาน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศ ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2023 รายละเอียดการร่วมโครงการ : 👉 รายละเอียดเพิ่มเติม

Editor

18/09/2023

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565

เรียน    สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย           ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอพพลิเคชันซูม (Zoom) โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ 09:00 น.   เปิดห้องประชุมเสมือนผ่านแอพพลิเคชันซูม 09:30 น.   เริ่มการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565  มีวาระการประชุมดังนี้                              1.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564                              2.  รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565                                  3.  รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ                              4.  รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: พฤศจิกายน 2564-ตุลาคม 2565                              5.  เรื่องอื่นๆ 10:30 น.   การบรรยายพิเศษเรื่อง “Data Management […]

Editor

18/12/2022