การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ. โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเทคนิคการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และนักวิชาการ ที่จะนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจต่อไป โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง URL ด้านล่าง
 

https://forms.gle/q5hHh3fyBBcrpkVWA