Mission Statement

To promote human resource development in Science, Technology, Language and Culture in Thailand and Australia.

สมาคมศูนย์วิชาการ ไทย-ออสเตรเลีย
(Thai-Australian Technological Services Center – TATSC)

ได้จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2523 ด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ

  • สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม
  • เป็นศูนย์กลางเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันขอกลุ่มสมาชิกเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • เผยแพร่ผลงานของTATSC และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมของสมาคม

ผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมคือผู้ที่เคยศึกษาในออสเตรเลีย ปัจจุบันสมาคมมีรายชื่อทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน

ดาวน์โหลด ข้บังคับสมาคม 📥