เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565

เรียน    สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

          ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอพพลิเคชันซูม (Zoom) โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

09:00 น.   เปิดห้องประชุมเสมือนผ่านแอพพลิเคชันซูม

09:30 น.   เริ่มการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565  มีวาระการประชุมดังนี้

                             1.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564

                             2.  รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565    

                             3.  รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ

                             4.  รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: พฤศจิกายน 2564-ตุลาคม 2565

                             5.  เรื่องอื่นๆ

10:30 น.   การบรรยายพิเศษเรื่อง “Data Management of Waste Electrical and Electronic Equipment” โดย รศ. ดร.สุทธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12:00 น.   ปิดประชุม

          จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น  และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มการแจ้งความจำนงได้ที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/yuqiAvMctjFRtjpUA   หากมีข้อสอบถาม โปรดส่งอีเมลไปที่ tatsc.or.th@gmail.com