ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านหลัง) ห้อง Grand Lily ชั้น L โทร.  02-204-5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

08:00 น.
   	
09:00 น.
	
      
      
      
      
      
10:30 น.
12:00 น.
ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม 
และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 มีวาระการประชุมดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   
3. รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ
4. รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: พฤศจิกายน 2563-ตุลาคม 2564
5. การแก้ไขข้อบังคับสมาคม
6. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 (วาระ 3 ปี)
การบรรยายพิเศษ 
เชิญสมาชิกสมาคมฯ รับอาหารกลางวันแบบกล่อง
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มการแจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.tatsc.or.th  หากมีข้อสอบถาม โปรดส่งอีเมลไปที่ tatsc.or.th@gmail.com

Download จดหมายเชิญประชุม