นับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน
ได้มีนายกสมาคมมาแล้วรวมทั้งสิ้น 11 คน ใน 18 วาระ ดังนี้

วาระ 12526-2528คุณจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
วาระ 2 2528-2530คุณจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
วาระ 3 2530-2532ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
วาระ 4 2532-2534รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ วิริยะวิทย์
วาระ 5 2534-2536รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ วิริยะวิทย์
วาระ 6 2536-2538ศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
วาระ 7 2538-2540คุณเกรียงศักดิ์ แสงทอง
วาระ 8 2540-2542คุณเกรียงศักดิ์ แสงทอง
วาระ 9 2542-2544รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช
วาระ 10 2544-2546ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
วาระ 11 2546-2548คุณพงษ์ประพาฬ ขันธ์นะภา
วาระ 12 2548-2550คุณพงษ์ประพาฬ ขันธ์นะภา
วาระ 13 2550-2552รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์
วาระ 14 2552-2555รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์
วาระ 15 2555-2558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
วาระ 16 2558-2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
วาระ 17 2561-2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์
วาระ 182564-2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์