การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science โมดูล 1

15 – 28 มิถุนายน 2563      สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Business Intelligence โดยใช้ Open Source Pentaho Business Analytic Platform  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย  โดยได้จัดโครงการอบรมครั้งแรกในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) และได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จาก Business Intelligence to Data Science  โดยจัดปีละ […]

admin

09/05/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก

ตามที่สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า “COVID-19” ที่ทวีความรุนแรงอย่างมากนั้น คณะผู้จัดการอบรมฯ จึงขอประกาศวัน-เวลาและสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ตามกำหนดการใหม่ใน “วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23”           ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่ได้ทำการชำระค่าลงทะเบียนแล้วและมีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน สามารถแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ sh.education01@gmail.com คณะผู้จัดการอบรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกๆท่านในการอบรมที่จะจัดขึ้นตามกำหนดการดังกล่าว หนังสือเลื่อนการอบรม >> Download หนังสือเปลี่ยนแปลงการอบรม >> […]

admin

12/03/2020

Samarnmittra Career Party

Samarnmittra Career Party Book yourself in! We bring "Samanmittra" event to you in Thailand! Under the career party concept, this event aims to bridge alumni and students to expand their network and career under the same band of educations, cultures and vibrant personalities of Australia!    In this event,  1) You will be allocated to […]

admin

02/01/2020
1 4 5