ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านหลัง) ห้อง Grand Lily ชั้น L โทร.  02-204-5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ 08:00 น. 09:00 น. 10:30 น. 12:00 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 มีวาระการประชุมดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ […]

admin

29/10/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics of IoT Sensors for Air Quality Monitoring 28–29 กันยายน 2564

              สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ (https://www.tatsc.or.th/index.php/events) มาอย่างต่อเนื่อง           ในการนี้สมาคมฯ และ ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (Internet Education and Research Laboratory –intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology –AIT) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 จาก IoT Sensos ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากแพลตฟอร์ม วัดฝุ่น.ไทย (https://hazemon.in.th) ในวันอังคาร-พุธ ที่ 28–29 กันยายน 2564 เวลา 18:30-21:30 น.     […]

admin

16/09/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ (Physiotherapy in Respiratory Disorders)” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ. โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเทคนิคการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และนักวิชาการ ที่จะนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจต่อไป โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง URL ด้านล่าง   https://forms.gle/q5hHh3fyBBcrpkVWA  

admin

28/09/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science รุ่นที่ 2

9 – 22 กันยายน 2563 ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 บทความวิชาการ เรื่อง ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลสาระ แนวการศึกษา สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Business Intelligence โดยใช้ Open Source Pentaho Business Analytic Platform  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย  โดยได้จัดโครงการอบรมครั้งแรกในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) และได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี […]

admin

19/07/2020
1 3 4 5