โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก

ตามที่สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า “COVID-19” ที่ทวีความรุนแรงอย่างมากนั้น

คณะผู้จัดการอบรมฯ จึงขอประกาศวัน-เวลาและสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ตามกำหนดการใหม่ใน “วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23”

          ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่ได้ทำการชำระค่าลงทะเบียนแล้วและมีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน สามารถแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ sh.education01@gmail.com คณะผู้จัดการอบรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกๆท่านในการอบรมที่จะจัดขึ้นตามกำหนดการดังกล่าว

หนังสือเลื่อนการอบรม >> Download

หนังสือเปลี่ยนแปลงการอบรม >> Download


***สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
เลขที่ 968 ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-0150506, 083-0098482 (คุณฝน หรือ คุณแจง)
หรือ E-mail:  sh.education01@gmail.com และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่
E-mail:  sh.education01@gmail.com

***คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 5 มกราคม 2563***

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>