คลิกเข้าไปแต่ละโครงการเพื่อสมัครอบรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop
From Business Intelligence to Data Science
27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 5 
12 – 14  มิถุนายน  2562 

Read more: การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องรู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 5 12 –...