คลิกเข้าไปแต่ละโครงการเพื่อสมัครอบรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop
From Business Intelligence to Data Science
25 - 30 มิถุนายน 2561

การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 3 
4 – 6  กรกฎาคม  2561 

Read more: การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องรู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 3 4 – 6...