นับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

ได้มีนายกสมาคมมาแล้วรวมทั้งสิ้น 10 คน ใน 17 วาระ ดังนี้

 

วาระ 1               2526-2528                     คุณจิรายุ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
วาระ 2               2528-2530                     คุณจิรายุ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
วาระ 3               2530-2532                     ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล    คุ้มทรัพย์
วาระ 4               2532-2534                     รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ    วิริยะวิทย์
วาระ 5               2534-2536                     รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ    วิริยะวิทย์
วาระ 6               2536-2538                     ศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ์    วรสุนทโรสถ
วาระ 7               2538-2540                     คุณเกรียงศักดิ์    แสงทอง
วาระ 8               2540-2542                     คุณเกรียงศักดิ์    แสงทอง
วาระ 9               2542-2544                     รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช    ชาญสง่าเวช
วาระ 10             2544-2546                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ    เรี่ยวเดชะ
วาระ 11             2546-2548                     คุณพงษ์ประพาฬ    ขันธ์นะภา
วาระ 12             2548-2550                     คุณพงษ์ประพาฬ    ขันธ์นะภา
วาระ 13             2550-2552                     รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร    พลาวงศ์
วาระ 14             2552-2555                     รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร    พลาวงศ์
วาระ 15             2555-2558                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ    เรี่ยวเดชะ
วาระ 16             2558-2561                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี    รักษาเกียรติศักดิ์
วาระ 17             2561-2564                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา  ประโยชน์