เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

         ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านหลัง) ห้อง Grand Lily ชั้น L โทร.  02-204-5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

08:00 น.   ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม 
       และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ
09:00 น.   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564  มีวาระการประชุมดังนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
2.  รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564     
3.  รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ
4.  รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: พฤศจิกายน 2563-ตุลาคม 2564
5.  การแก้ไขข้อบังคับสมาคม
6.  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 (วาระ 3 ปี)
10:30 น.   การบรรยายพิเศษ 
12:00 น.   เชิญสมาชิกสมาคมฯ รับอาหารกลางวันแบบกล่อง
  
          จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น  และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มการแจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.tatsc.or.th   หากมีข้อสอบถาม โปรดส่งอีเมลไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.