สมาคมศูนย์วิชาการไทย–ออสเตรเลีย และทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในประเทศออสเตรเลีย จะจัด “โครงการเรียนพูดภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศ Australia” ณ เมืองซิดนีย์ และ กรุงแคนเบอร์รา ประมาณวันที่ 15 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 3 อาทิตย์ โดยจะรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจและผู้ปกครองของผู้ที่เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น 110,000 บาท ต่อคน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน โปรดส่งใบสมัครที่แนบท้าย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 (click to see details)