สมาคมฯ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง "กรอบแนวคิดและการพัฒนาสำนักงานเสมือนด้วยซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส PostNuke" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1  เมษายน 2549 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียด