สมา คมฯ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง "กรอบแนวคิดและการพัฒนาสำนักงานเสมือนด้วยซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาแบบโอเพน ซอร์ส PostNuke" ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2548 ณ สำนักคอมพิวเตอร์

คลิกดูรายละเอียดบทความ


ประมวลภาพกิจกรรม