สมาคมฯ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันคลังสมองของชาติ จัดสัมมนาปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอน" ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ