สมาคม ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียได้จัดการบรรยายพิเศษในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับ เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญและสาระที่สำคัญในการประชุม APEC 2003 และผลพวงที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยโดยทั่วไป"