สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science using Python  
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ลงทะเบียน 
bit.ly/trainingksb