การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มเพื่อแจ้งความจำนง  

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  

 

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562
ในวันอาทิตย์ที่  25 สิงหาคม  2562  ณ ห้อง บุษราคัม โรงแรมอริสตั้น (Ariston Hotel)
ซอยสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ตามแผนที่ด้านหลัง)  โทรศัพท์  02-259-0960
โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

08:30 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ
09:30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 มีวาระการประชุมดังนี้:-
1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561
2.รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
3.รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ
4.รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: สิงหาคม 2561-กรกฎาคม 2562
10:30 น. บรรยายพิเศษ โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร 
เรื่อง “ถอดรหัสเศรษฐกิจและการเงินโลก Stripping Naked the Global Economy and Global Finance”
12:00 น. เชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 
 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น  และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มการแจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.tatsc.or.th หากมีข้อสอบถามโปรดส่งอีเมลไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.