การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4 
12 – 14  ธันวาคม  2561
  

สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี 
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เป็นการพัฒนาเครือข่ายบุคลากร  ในปี ค.ศ. 2016 ต่อ 2017 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้เลย เหมือนกับอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเกือบทุกคนไปแล้ว โดยในปี 2017, 2018 Gardner ได้ยกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Strategic Technology Trends (http://www.gartner.com/newsroom/id/3482617, https://www.gartner.com/newsroom/id/3812063
     
     เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเงินดิจิทัล (Crypto Currency) เช่น 
บิทคอยน์ (BitCoin) ที่เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งในวงการการเงินการธนาคารก็ให้ความสนใจประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ที่หลากหลาย นอกจากการประยุกต์ด้านการเงิน และเริ่มเป็นที่สนใจของนักไอทีและนักวิจัยเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ “A Case Study for Blockchain in Healthcare: “MedRec” prototype for electronic health records and medical research data”, ทางการศึกษา “Why the Blockchain will Revolutionize Academic Credentialing”, ทางการวิจัย “Blockchain for science and knowledge creation - A technical fix to the reproducibility crisis” เป็นต้น   
     
     Blockchain มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเหมือนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็น The Next Internet ก็เป็นได้  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) หรือ THNIC ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Blockchain: The Next Internet?” เพื่อจุดประกายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 (http://www.thnic.or.th/blockchain-the-next-internet/)   นำโดย ศาตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต และ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบล็อกเชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อความต่อเนื่องของการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ท่านทั้งสองได้เสนอให้สมาคมฯ จัดอบรม/สัมมนาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง
สมาคมฯ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ได้สร้างทีมศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ที่ประกอบด้วยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยและบริษัทที่พัฒนา Application ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (www.blockchain.fish)  จำนวน 8-10 คน มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมตั้งแต่ต้นปี 2017 นี้ โดยเน้นที่การปฏิบัติให้เข้าใจจริง จนตกผลึกในระดับหนึ่ง พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านโครงการฝึกอบรม/สัมมนาปฏิบัติการ โดยได้จัดครั้งแรกเมื่อ19 -21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และผู้จัดมีความพึงพอใจในรูปแบบที่จัด

     คือลงมือปฏิบัติก่อนในสองวันแรก เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของ Blockchain  ซึ่งจะทำให้เข้าใจการบรรยาย/สัมมนา และการประยุกต์ในวันที่สามของการอบรมได้ดี
 
     ครั้งนี้เป็นการจัดในรุ่นที่ 4 โดยเนื้อหาภาคปฏิบัติของวันที่หนึ่งและวันที่สองยังเหมือนเดิม เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับเทคโนโลยี แต่ได้เปลี่ยนเนื้อหาวันที่สามสำหรับวิทยากรรับเชิญพิเศษในส่วนของการประยุกต์  
 
     การอบรม/สัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันพุธ – ศุกร์ที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Orchid 4 ชั้น 11 โรงแรม Jasmine   สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท)  โทร.  02-204-5885 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th  
 
วัตถุประสงค์ 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจถึงหลักการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนาได้ฝึกปฏิบัติการการพัฒนา Application บน Blockchain
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนาได้ฟังแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับบล็อกเชนจากวิทยากรที่หลากหลายและจากบริษัทที่พัฒนา Application บน Blockchain
 • เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าฝึกอบรม นำความรู้และประสบการณ์ไปสู่การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีบล็อกเชน
 • เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ศึกษาใช้งานบล็อกเชน ที่จะร่วมมือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจจะพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับบล็อกเชน
 • นักไอทีหรือผู้สอนไอที และนักธุรกิจที่สนใจไอที
 • ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 
วิธีการอบรม
     หลักสูตรการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วันที่หนึง และวันที่สอง จะเป็นเนื้อหาสำหรับอาจารย์ที่สอนไอที นักไอทีหรือนักพัฒนาระบบ (Developer) ซึ่งมีพื้นฐานทางไอทีในระดับหนึ่ง ส่วนวันที่สาม จะเป็นสำหรับนักพัฒนาระบบไอทีหรือผู้บริหารไอทีหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชน นักวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งควรมากับนักพัฒนาระบบไอที 
     การอบรมในสองวันแรกสำหรับนักไอที จะมีการบรรยายภาพรวมของทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง  สำหรับภาคปฏิบัติการจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 8 คน เป็น Network 1 วง จะมี Network รวม 4 วง  โดยมีวิทยากรหลักในแต่ละหัวข้อ สาธิตตามคู่มือ Step by step  และให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตาม และจะมีผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่มคอยช่วยเหลือ  
     สำหรับวันที่สาม (ไม่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุค)  จะมีทั้งนักพัฒนาระบบที่อบรมวันที่หนึ่ง และวันที่สองแล้ว และผู้อบรมที่สมัครมาเฉพาะวันที่สาม ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ที่ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 
จำนวนรับเข้าอบรมและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   :  
รับจำนวนจำกัด  30 คน สำหรับหลักสูตร 3 วัน 
โดยผู้สมัครต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคของตนเองมา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

RAM: at least 8 GB
Hard drive space: at least 30 GB free space 
Processor: at least Core i5 
OS: Windows7 or higher 64 bits


ค่าสมัครในการอบรม

ค่าลงทะเบียน ซึ่งจะมีเอกสารการอบรม  ซอฟต์แวร์ที่ใช้อบรม พร้อมกระเป๋าเอกสารมอบให้ และรวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง  เช้า-บ่าย ทุกวันอบรม 
แบบที่ 1: อบรม 3 วัน คนละ 13,500 บาท 
แบบที่ 2: อบรม 3 วัน 1 คน (13,500) และ อบรม 1 วัน 1 คน (4,000) รวม 2 คน เป็นเงิน 17,500  บาท 
 
Promotion พิเศษ: สมัครและชำระค่าอบรมภายในวันที่   30 พฤศจิกายน 2561   
 1. ได้ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับบุคคลทั่วไป
 2. ได้ส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับ
  ก. ผู้ที่เคยเข้าอบรมกับสมาคมแล้วในการจัดการอบรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ
  ข. เป็นสมาชิกสมาคม
  ค. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนอยู่
แบบที่ 1: อบรม 3 วัน คนละ 13,500 บาท (ส่วนลด 10% เหลือ 12,150, 20% เหลือ 10,800)
แบบที่ 2: อบรม 3 วัน 1 คน และ อบรม 1 วัน 1 คน รวม 2 คน เป็นเงิน 17,500  บาท 
                                                      (ส่วนลด 10% เหลือ 15,750, 20% เหลือ 14,000)
หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาสุทธิแล้ว (เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 
การสมัครเข้าอบรม
โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรมที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th เพื่อสำรองที่นั่ง
ชำระค่าสมัคร โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมฯ ดังนี้:
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่: 939-0-14153-0 
ชื่อบัญชี: สมาคม ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
 
และส่งสำเนา Pay-in slip มาทาง e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เมื่อทางสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทาง e-mail  
 
อนึ่ง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998 
ที่อยู่  968  ชั้น  9  อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 
หมายเหตุ : 
1)  สมาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีเหตุขัดข้องสุดวิสัย โดยทางสมาคมฯ จะโอนเงินคืนให้ท่านในกรณีที่ท่านได้มีการชำระมาก่อนล่วงหน้า
2)  สมาคมขออนุญาตที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้อบรมในวันอบรม และขอให้ผู้ที่หักภาษี ณ ที่จ่ายนำเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ในวันอบรมด้วย
3) หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสมาคมที่ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
หรือที่ ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์  089-211-6224 หรือ นางสาววนิดา แซ่ตั้ง 094-524-1559
กำหนดการอบรม/สัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง
รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4
12 – 14  ธันวาคม  2561  ณ ห้อง Orchid 4 ชั้น 11 โรงแรม Jasmine สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
 
วันที่หนึ่ง (พุธที่ 12 ธันวาคม  2561): ปฏิบัติการ รู้จัก Blockchain และการทำงานของ Blockchain
09:00 – 10:10 น ความเป็นมาของโครงการอบรม
รู้จัก Blockchain องค์ประกอบ และหลักการทำงาน
สาธิตการใช้งาน Blockchain 1.0 (Bitcoins)
โดย ทีม Blockchain Fish บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(นายพุทธิพร หงษ์สุรกุล และ นายวรวัฒน์ เธียระวิบูลย์) 
10:10 – 10:30 น. หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น. ปฏิบัติการ: ติดตั้ง Private Blockchain Network (Ethereum)
ปฏิบัติการ: เข้าใจการทำงานของ Blockchain ด้วย Private Blockchain Network
โดย ดร.อัครา ประโยชน์ และทีม Blockchain Fish
12:00 – 13:00 น. หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. ปฏิบัติการ: เข้าใจการทำงานของ Blockchain ด้วย Private Blockchain Network (ต่อ)
15:00 – 15:20 น. หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
15:20 – 17:00 น. - ตอบคำถามผู้เข้าอบรม โดย ทีมวิทยากร
 
วันที่สอง (พฤหัสที่ 13   ธันวาคม 2561): การพัฒนา Application บน Blockchain
09:00 - 10.10 น สาธิต: แนวคิด หลักการของ “Blockchain” โดยการสร้างเงินและธนาคาร 
ปฏิบัติการ: ติดตั้ง Private Blockchain Network สำหรับพัฒนา Application ด้วย Application ปลาทูเรียมของทีม Blockchain Fish (http://www.blockchain.fish/)
โดย  ทีม Blockchain Fish
10:10 – 10:30 น. หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น. ปฏิบัติการ: การพัฒนา Application บนเทคโนโลยี Blockchain กับกรณีตัวอย่างการสร้างเงินและธนาคาร ด้วยภาษา Solidity 
โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ และทีม Blockchain Fish 
12:00 – 13:00 น. หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. ปฏิบัติการ: การพัฒนา Application บนเทคโนโลยี Blockchain (ต่อ) 
15:00 – 15:20 น. หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
15:20 – 17:00 น. ตอบคำถามผู้เข้าอบรม โดย ทีมวิทยากร
 
วันที่สาม (ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561): รู้จักเทคโนโลยี Blockchain และการประยุกต์ใช้งาน
09:00 – 10:10 น. บรรยายนำ: แนวคิด หลักการ ของเทคโนโลยี “Blockchain” และการประยุกต์ 
โดย ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์  ผู้อำนวยการคนแรกของซอฟต์แวร์พาร์ค
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10:10 – 10:30 น. หยุดพักรับประทานอาหารว่าง 
10:30 – 11:30 น. การบรรยายพิเศษ
“Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : เรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวกับธุรกิจให้ทัน” 
โดย คุณธนวัฒน์ (ทาโร่)  เลิศวัฒนารักษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เจ เวนเจิร์ส จำกัด
11:30 – 12:00 น.`` เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้: “บล็อกเชนกับโอกาสทางธุรกิจไทย”” 
โดย วิทยากรพิเศษ และ ผู้เข้าอบรม/สัมมนา
12:00 – 13:00 น. หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น. การบรรยายพิเศษ
“อยู่ระหว่างการรอหัวข้อ” 
โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
14:00 – 15:00 น. แนวคิด Use case การประยุกต์ใช้ Blockchain
- E-Voting on Blockchain โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ 
- Oauth with Blockchain; ระบบสารบรรณบนบล็อกเชน โดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ 
15:00 – 15:20 น. หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
15:20 – 16:30 น ปฏิบัติการกลุ่มย่อย: การประยุกต์ใช้ Blockchain 
16:30 – 17:00 น.  - แจกประกาศนียบัตร
สรุปการอบรม และ ตอบคำถามผู้เข้าอบรม