ขอแสดงความยินดีกับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561