ขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ที่ได้รับรางวัล Alumni of the Year Award
และ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ที่ได้รับรางวัล Alumni Leadership Award