ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย–ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎคม 2561 ณ โรงแรม Jasmine Hotel ห้อง Orchid 2 ชั้น 11 ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านล่าง) โทร. 02 204 5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

  8.30 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม  และเชิญรับอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ

  9:30 น. บรรยายพิเศษ โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ
               เรื่อง "การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School"

 10:30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561  มีวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560

2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

3. รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ

4. รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: สิงหาคม 2560–กรกฎาคม 2561

5. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 17 (วาระ 3 ปี)

           12.00 น.  เชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มการแจ้งความจำนงได้ที่หน้าโฮมเว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th หากมีข้อสอบถามโปรด email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.