การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling หรือ SEM) ด้วยโปรแกรม Amos”
กิจกรรมวิชาการประจำปี สำหรับสมาชิก
สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
เสาร์ 21 กรกฎาคม  2561 

     สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เป็นการพัฒนาเครือข่ายบุคลากร  กิจกรรมอบรม/สัมมนาหลักในปัจจุบัน 2 เรื่อง คือ Data Analytics: From Business Intelligence to Data Science และ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

     เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สมาคมจึงมีดำริที่จะจัดกิจกรรมวิชาการประจำปีในรูปแบบการอบรม 1 วัน สำหรับสมาชิก ซึ่งผู้ที่สนใจในกิจกรรมอบรมของสมาคมสามารถสมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมการอบรมได้ โดยจะจัดก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีหนึ่งวัน ในปีนี้ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 จึงได้จัดกิจกรรมอบรม 1 วันในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling หรือ SEM) ด้วยโปรแกรม Amos” 

     การอบรม/สัมมนานี้จะจัดขึ้น ณ ห้อง Grand Lily ชั้น L โรงแรม Jasmine   สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท)  โทร.  02-204-5885 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th  

หลักการและเหตุผล
     ในยุคของข้อมูลที่มีมากมาย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างตัวแบบจำลองข้อมูล (Modelling) เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (actionable insight) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modelling หรือ SEM) เป็นวิธีการที่นักวิจัยทางจิตวิทยา ทางพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ และทางศึกษาศาสตร์ ใช้กันมานานกว่า 20 ปี และมีตำราภาษาไทยออกมามากมายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี โปรแกรมที่นิยมใช้หลักคือ LISREL(http://www.ssicentral.com/lisrel/) และ Amos (https://www.ibm.com/th-en/marketplace/structural-equation-modeling-sem)  ต่อมาก็มีโปรแกรม MPlus (https://www.statmodel.com/SEM.shtml) ทั้งนี้ยังไม่รวม package ของโปรแกรม R ที่เป็น open source ซึ่งยังไม่ได้รับการศึกษาใช้งานอย่างจริงจังในหมู่นักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลไทย   

     การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ Data mining หรือ Machine Learning นักไอทีจะรู้จัก Neural Net จะเห็นว่ารูปแบบคล้ายกับ SEM มาก ทั้ง 2 วิธี มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร นักไอที และนักสถิติ ต้องมาหาคำตอบ มาร่วมอบรม/สัมมนา  แต่ละวิธีมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร วิธีการ SEM น่าจะเป็นวิธีที่นักวิทยาการข้อมูล (data scientist) ควรให้ความสนใจเรียนรู้ (https://www.kdnuggets.com/2017/03/structural-equation-modeling.html, https://thaidatascience.wordpress.com/2017/10/10/why-data-scientist-should-know-sem-structural-equation-modeling/

     SEM เป็นวิธีการทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ไม่สามารถใช้สถิติอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ได้สมบูรณ์เทียบเท่ากับการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง เนื่องจากตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างสามารถใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยหลายปัจจัย ตลอดจนเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยได้พร้อมกันในคราวเดียว เป็นหัวใจสำคัญของการเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปร และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างนี้ เป็นที่นิยมและยอมรับในวงการวิชาการในการอธิบายปรากฏการณ์และสร้างองค์ความรู้

     นอกจากนี้ในปัจจุบัน การใช้สถิติขั้นสูง ที่ใช้ในแวดวงวิชาการ ได้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ หรือในชีวิตจริง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างนี้ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนความได้เปรียบขององค์กร 

     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม Amos จึงเป็นการอบรมที่เหมาะกับบุคลากรของหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถใช้โปรแกรม Amos ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและดำเนินงานองค์กร

วิทยากร 
     ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด 

     ประวัติโดยย่อ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร Ph.D. in Information Technology in Business จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;  ปริญญาโท จาก Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA สาขา Information Systems Management; ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีประสบการณ์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยสมการเชิงโครงสร้าง เช่น การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ของความสำเร็จในพาณิชย์อิเล็กทรนิกส์ ตลอดจนใช้เครื่องมือทางสถิติตลอดจนปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัย มีการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยไม่ต่ำกว่า 10 โครงการ และงานตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่า 30 ผลงาน มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา การวิจัยสถาบัน และการเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานราชการโดยเฉพาะด้านแผนปฏิบัติการดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (ดูประวัติโดยละเอียดและผลงานได้ที่เว็บสมาคม)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม IBM SPSS Amos ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตีความ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างได้

กลุ่มเป้าหมาย
     นักวิทยาการข้อมูลของบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Amos ควรเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) บ้าง 

เนื้อหาของหลักสูตร
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Modeling : SEM)
1. การกำหนดปัญหาวิจัย และสมมุติฐาน
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
3. ดัชนีความสอดคล้องของตัวแบบ
การพัฒนาตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง และ Workshop จากข้อมูลวิจัยจริง
 
1. แนะนำการใช้โปรแกรม AMOS
2. เมนูและคำสั่งต่าง ๆ
3. การเตรียมไฟล์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับชั้นที่สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis)
6. การวิเคราะห์ตัวแบบการวัด (Measurement Model Assessment)
7. การวิเคราะห์ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model :SEM)
8. การปรับแต่งตัวแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Modification Indices)
 
จำนวนรับเข้าอบรมและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   :  
     รับจำนวนจำกัด  30 คน  ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
โดยผู้สมัครต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคของตนเองมา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้
RAM: at least 4 GB
Hard drive space: at least 30 GB free space 
Processor: at least Core i5 
OS: Windows7 or higher 64 bits

ค่าสมัครในการอบรม
     ค่าลงทะเบียนเป็นเงินบริจาค สำหรับเอกสารการอบรม  และรวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง  เช้า-บ่าย 
แบบที่ 1: สมาชิกสมาคม คนละ 1,000  บาท 
แบบที่ 2: ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม คนละ 2,000 บาท และจะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมโดยไม่ต้องชำระค่าสมาชิกเพิ่ม

การสมัครเข้าอบรม
โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรมที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th และชำระค่าสมัคร
โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมฯ ดังนี้:

     ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรี สแควร์   บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่: 939-0-14153-0 
     ชื่อบัญชี: สมาคม ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

และส่งสำเนา Pay-in slip มาทาง e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เมื่อทางสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทาง e-mail   
สมาคมจะออกใบขอบคุณสำหรับเงินบริจาคในวันอบรม

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสมาคมที่ e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
หรือที่ ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์  089-211-6224