การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย–ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Jasmine Hotel ห้อง Orchid 2 ชั้น 11 ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านล่าง) โทร. 02 204 5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

  8.30 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม  และเชิญรับอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ

  9.30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560  มีวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559

2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

3. รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ

4. รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: กันยายน 2559–สิงหาคม 2560

5. แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

11.00 น. บรรยายพิเศษโดย ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ เรื่อง "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet?"

          12.00 น.  เชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มการแจ้งความจำนงได้ที่หน้าโฮมเว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th หากมีข้อสอบถามโปรด email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือเพิ่มเพื่อน (Add freinds) ไลน์ที่ @tatsc_news 

 

อนึ่งเนื่องด้วยสมาคมประสงค์จะปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และมอบสถานะสมาชิกตลอดชีพให้แก่ทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามายืนยัน โดยการกรอกฟอร์มในเว็บสมาคมฯ ด้วยจักขอบคุณมาก

 

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม AGM 2560

Distributed Ledger Technology: Blockchain vs Tangle

ตัวอย่างการใช้ block chain เพื่อการตรวจสอบใบประกาศนียบัตร

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

แผนที่โรงแรม

 

QR-Code สำหรับกรอกฟอร์มแจ้งความจำนง

-->