การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet

19 – 21 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เป็นการพัฒนาเครือข่ายบุคลากร  ในปี ค.ศ. 2016 ต่อ 2017 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้เลย เหมือนกับอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเกือบทุกคนไปแล้ว โดยในปี 2017 Gardner ได้ยกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Strategic Technology Trends (http://www.gartner.com/newsroom/id/3482617)

เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเงินดิจิทัล (Crypto Currency) เช่น บิทคอยน์ (Bitcoins) ที่เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งในวงการการเงินการธนาคารก็ให้ความสนใจประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ที่หลากหลาย (http://www.huffingtonpost.com/ameer-rosic-/5-blockchain-applications_b_13279010.html)  นอกจากการประยุกต์ด้านการเงิน และเริ่มเป็นที่สนใจของนักไอทีและนักวิจัยเป็นอย่างมากทั้งในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ “A Case Study for Blockchain in Healthcare: “MedRec” prototype for electronic health records and medical research data”, ทางการศึกษา “Why the Blockchain will Revolutionize Academic Credentialing”, ทางการวิจัย “Blockchain for science and knowledge creation - A technical fix to the reproducibility crisis” เป็นต้น   

Blockchain มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเหมือนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็น The Next Internet ก็เป็นได้  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) หรือ THNIC ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Blockchain: The Next Internet” เพื่อจุดประกายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 (http://www.thnic.or.th/blockchain-the-next-internet/) นำโดย ศาตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสูต และ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบล็อกเชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และเพื่อความต่อเนื่องของการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ท่านทั้งสองได้เสนอให้สมาคมฯ จัดอบรม/สัมมนาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ได้สร้างทีมศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ที่ประกอบด้วยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยและบริษัทที่พัฒนา Application ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (www.blockchain.fish)   จำนวน 8-10 คน มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมตั้งแต่ต้นปี 2017 นี้ โดยเน้นที่การปฏิบัติให้เข้าใจจริง จนตกผลึกในระดับหนึ่ง พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านโครงการฝึกอบรม/สัมมนาปฏิบัติการครั้งนี้

    การอบรม/สัมมนาจะจัดขึ้นในวันจันทร์ – พุธ ที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Grand Lily ชั้น L โรงแรม Jasmine   สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท)
โทร.  02-204-5885

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th
 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจถึงหลักการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนาได้ฝึกปฏิบัติการการพัฒนา Application บน Blockchain

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนาได้ฟังแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับบล็อกเชนจากวิทยากรที่หลากหลายและจากบริษัทที่พัฒนา Application บน Blockchain

 • เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าฝึกอบรม นำความรู้และประสบการณ์ไปสู่การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีบล็อกเชน

 • เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ศึกษาใช้งานบล็อกเชน ที่จะร่วมมือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์

 • อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจจะพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับบล็อกเชน

 • นักไอทีหรือผู้สอนไอที และนักธุรกิจที่สนใจไอที

 • ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

วิธีการอบรม

    หลักสูตรการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วันที่หนึง และวันที่สอง จะเป็นเนื้อหาสำหรับอาจารย์ที่สอนไอที นักไอทีหรือนักพัฒนาระบบ (Developer) ซึ่งมีพื้นฐานทางไอทีในระดับหนึ่ง ส่วนวันที่สาม จะเป็นสำหรับนักพัฒนาระบบไอทีหรือผู้บริหารไอทีที่สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชน นักวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งควรมากับนักพัฒนาระบบไอที

    การอบรมในสองวันแรกสำหรับนักไอที จะมีการบรรยายภาพรวมของทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง  สำหรับภาคปฏิบัติการจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 8 คน เป็น Network 1 วง  จะมี Network รวม 4 วง  โดยมีวิทยากรหลักในแต่ละหัวข้อ สาธิตตามคู่มือ Step by step  และให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตาม และจะมีผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่มคอยช่วยเหลือ  

    สำหรับวันที่สาม จะมีทั้งนักพัฒนาระบบที่อบรมวันที่หนึ่ง และวันที่สองแล้ว และผู้อบรมที่สมัครมาเฉพาะวันที่สาม ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ที่ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

 

จำนวนรับเข้าอบรมและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

รับจำนวนจำกัด  30 คน สำหรับหลักสูตร 3 วัน
โดยผู้สมัครต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคของตนเองมา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

RAM: at least 4 GB

Hard drive space: at least 30 GB

Processor: at least Core i5

OS: Windows7 or higher 64 bits

 

ค่าสมัครในการอบรม

    ค่าลงทะเบียน ซึ่งจะมีเอกสารการอบรม  ซอฟต์แวร์ที่ใช้อบรม พร้อมกระเป๋าเอกสารมอบให้ และรวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง  เช้า-บ่าย ทุกวันอบรม รวม 3 วัน คนละ 13,500 บาท  

หากประสงค์จะสมัครมาเฉพาะวันที่สาม คนละ 5,000 บาท (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุค)

รับเพิ่มไม่เกิน 10

 

Promotion พิเศษ: สมัครและชำระค่าอบรมภายในวันที่   9  มิถุนายน 2560  

 1. ได้ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับบุคคลทั่วไป

 2. ได้ส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับ
  ก. ผู้ที่เคยเข้าอบรมกับสมาคมแล้วในการจัดการอบรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ
  ข. เป็นศิษย์เก่าออสเตรเลีย (ลงทะเบียนสมาชิกได้ที่เว็บสมาคม http://www.tatsc.or.th )
  ค. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนอยู่

อบรม/สัมมนา 3 วัน: คนละ 13,500 บาท (ส่วนลด 10% เหลือ 12,150, 20% เหลือ 10,800)

สัมมนา 1 วัน (วันที่สาม): คนละ 5,000 บาท (ส่วนลด 10% เหลือ 4,500, 20% เหลือ 4,000)

หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาสุทธิแล้ว (เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

การสมัครเข้าอบรม

    โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรมที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th และชำระค่าสมัคร
โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมฯ ดังนี้:

ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 
939-0-14153-0
ชื่อบัญชี: สมาคม ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

และส่งสำเนา Pay-in slip มาทางemail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อทางสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทาง email  

 

อนึ่ง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998

ที่อยู่  968  ชั้น  9  อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

หมายเหตุ :      1)  สมาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีเหตุขัดข้องสุดวิสัย โดยทางสมาคมฯ จะโอนเงินคืนให้ท่านในกรณีที่ท่านได้มีการชำระมาก่อนล่วงหน้า

                         2)  สมาคมขออนุญาตที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้อบรมในวันอบรม

                          3) หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสมาคมที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือที่ ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์  089-211-6224

 

กำหนดการอบรม/สัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง

รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet

19 - 21 มิถุนายน  2560  ณ โรงแรม Jasmine สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

 

วันที่หนึ่ง (19 มิถุนายน 2560): ปฏิบัติการ รู้จัก Blockchain และการทำงานของ Blockchain

09:00 – 10:10 น    -รู้จัก Blockchain องค์ประกอบ และหลักการทำงาน
- ปฏิบัติการ: ติดตั้ง Private Blockchain Network (Ethereum)
โดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ทีม Blockchain Fish
(นายพุทธิพร หงษ์สุรกุล และ นายวรวัฒน์ เธียระวิบูลย์) และคณะ

10:10 – 10:30 น.     หยุดพักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 น.    - ปฏิบัติการ: ทดลองใช้งาน Blockchain 1.0 (Bitcoins)
- ปฏิบัติการ: เข้าใจการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ Blockchain
โดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ทีม Blockchain Fish และคณะ

12:00 – 13:00 น.    หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 น.    ปฏิบัติการ: เข้าใจการทำงานของ Blockchain ด้วย Private Blockchain Network
โดย ดร.อัครา ประโยชน์ ทีม Blockchain Fish และคณะ

15:00 –    15:20 น.    หยุดพักรับประทานอาหารว่าง

15:20 –    17:00 น.    ปฏิบัติการ: เข้าใจการทำงานของ Blockchain ด้วย Private Blockchain Network (ต่อ)
- ตอบคำถามผู้เข้าอบรม โดย ทีม Blockchain Fish

วันที่สอง (20 มิถุนายน 2560): การพัฒนา Application บน Blockchain

09:00 - 10.10 น    สาธิต: แนวคิด หลักการของ “Blockchain” โดยการสร้างเงินและธนาคาร
โดย  ทีม Blockchain Fish
- ปฏิบัติการ: ติดตั้ง Private Blockchain Network สำหรับพัฒนา Application ด้วย Application ปลาทูเรียมของทีม Blockchain Fish
(http://www.blockchain.fish/)

10:10 – 10:30 น.     หยุดพักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 น.    ปฏิบัติการ: การพัฒนา Application บนเทคโนโลยี Blockchain กับกรณีตัวอย่างการสร้างเงินและธนาคาร ด้วยภาษา Solidity
โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ทีม Blockchain Fish และคณะ

12:00 – 13:00 น.    หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 น.    ปฏิบัติการ: การพัฒนา Application บนเทคโนโลยี Blockchain (ต่อ)

15:00 –     15:20 น.    หยุดพักรับประทานอาหารว่าง

15:20 – 17:00 น.    ปฏิบัติการ: การพัฒนา Application บนเทคโนโลยี Blockchain (ต่อ)
- ตอบคำถามผู้เข้าอบรม โดย ทีม Blockchain Fish

 

วันที่สาม (21 มิถุนายน 2560): รู้จักเทคโนโลยี Blockchain และการประยุกต์ใช้งาน

09:00 – 10:10 น.    บรรยายนำ: แนวคิด หลักการ ของเทคโนโลยี “Blockchain” และการประยุกต์
โดย ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์  ผู้อำนวยการคนแรกของซอฟต์แวร์พาร์ค

10:10 – 10:30 น.    หยุดพักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00 น.    อภิปรายกลุ่ม: รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain และการประยุกต์    
- รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นางสาวณัฐพร สันธนะวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้ก่อตั้ง

บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชัน (www.entercorp.net)
- ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์
ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์

12:00 – 13:00 น.    หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น    เทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet กับการเรียนการสอนและ
การพัฒนาบุคลากร
โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  กาญจนสุต Asian Institute  of Technology
ผู้บุกเบิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย

14:00 – 15:00 น    ปฏิบัติการกลุ่มย่อย: การประยุกต์ใช้ Blockchain
โดยทีม Blockchain Fish

15:00 – 15:20 น.    หยุดพักรับประทานอาหารว่าง

15:20 – 16:30 น.    ปฏิบัติการกลุ่มย่อย: การประยุกต์ใช้ Blockchain (ต่อ)

16:30 – 17:00 น.      ตอบคำถามผู้เข้าอบรมและปิดการอบรม
โดย ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ ทีม Blockchain Fish และคณะ


คณะผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม: ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์, ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย,
ดร.สุชา  สมานชาติ, ดร.อัครา ประโยชน์