การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ 
Concepts and Tools for Strategic Data Management : 
From Business Intelligence to Data Science
with Open Source Pentaho Business Analytic Platform”


     สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย
ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับ Department of Education and Training ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite”ขึ้นปีที่ 6 โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณีรักษาเกียรติศักดิ์  ศิษย์เก่าออสเตรเลีย  โดยได้จัดโครงการอบรมนี้ครั้งแรกในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) และได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา สมาคมฯได้จัดต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 9 ในวันที่ 20-28 เมษายน 2558 โดยได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

     ด้วยในปัจจุบันการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจไม่เพียงแต่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศในองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ข้อมูลจากภายนอก เช่น ข้อมูลใน Social media หรือจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และมือถือที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Internet Of Things: IOT) ที่เราเรียกว่าbig data ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดมหาศาล (Volume) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Velocity) และอยู่ในหลากหลายรูปแบบ (Variety) หรือที่เราเรียกว่ามีคุณลักษณะ 3V  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Data Management) เป็นความจำเป็น เนื่องจากการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ตายตัว แน่นอน พัฒนาระบบขึ้นครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไป แต่เป็นกระบวนการที่ต้องปรับเปลี่ยนตามเหตุและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

     ในการจัดอบรม 2 ครั้งที่ผ่านมาหลักสูตรสาหรับ Developer เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2558 และ 13-18 มิถุนายน 2559 สมาคมได้ขยายการอบรมครอบคลุมแนวคิดข้างต้นในหัวข้อ “Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop” มีผู้สมัครเต็มจานวนและล้นทั้งสองหลักสูตร http://www.tatsc.or.th/index.php/events/173-data-analytics-with-pentaho-bi-r-weka-and-hadoop-2
      Pentaho Business Analytic Platformเป็นระบบ Open Source ที่ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย มีทั้งระบบที่เป็น Community Edition (Pentaho CE) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์  และระบบ Enterprise Edition (Pentaho EE) ซึ่งเพิ่ม features ต่างๆ มากขึ้นจากระบบ Community Edition โดยมีบริษัท Hitachi Data Systems และมีบริษัทที่เป็น Value added distributorในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งนับเป็นโอกาสดีสำหรับการช่วยสนับนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สำหรับประเทศไทย  ดังนั้น Pentaho Business Analytic Platformจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่จะนำมาใช้พัฒนาระบบ Business Intelligence และ Data Science in Business ขององค์กร

     สมาคมฯ จึงร่วมกับ Big Data Experience Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (http://bigdataexperience.org/) จัดการอบรมปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน IT ได้แนวคิดเรียนรู้ และปฏิบัติการเล่น Solution ด้วยเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligence และ Data Science ของ Pentaho Business Analytics ของโจทย์จริงด้วยเครื่องมือหลัก 5 ตัวของ Pentaho คือ 
Data Integration, Reporting, Analysis Cube, Dashboard, และ Data mining. 
     การอบรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Grand Lily ชั้น L โรงแรม Jasmine Executive Suites สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท) โทร. 02-204-5885
 

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงแนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนาระบบ BI และ Data Science
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประเมินซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho Business Analytics
  • เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน Pentaho ประเทศไทย ที่จะร่วมมือ แลกเปลี่ยน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย
     การอบรมครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการทุกระดับ หรือหัวหน้างานไอทีที่จะเริ่มโครงการ BI หรือ Data Science นักไอทีหรือผู้สอนไอที นักสถิติ และนักธุรกิจที่สนใจไอที เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ ติดตามนโยบายขององค์กร  ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม เพียงแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องก็เพียงพอ

จำนวนรับเข้าอบรมและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:
     รับจานวนจำกัด 30 ท่าน 
โดย ผู้อบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเองมา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้


          RAM: at least 8 GB
          Hard drive space: at least 20 GB
          Processor: at least Core i5
          OS: Windows7 or higher 64 bits 


          หมายเหตุ ไม่แนะนำเครื่อง Mac หากผู้เข้าอบรมใช้เครื่อง Mac ต้องมีความชำนาญในการใช้ Windows บนเครื่อง Mac เอง

วิธีการอบรม
     บรรยายภาพรวมของทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง  สำหรับภาคปฏิบัติการวิทยากรจะสาธิตตามคู่มือ Step by step  และให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตาม
     โจทย์ที่ใช้ปฏิบัติการจะเป็นตัวอย่างและข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน (อบรมแบบ Problem-based)

ค่าสมัครเข้าอบรม
    ค่าลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท 
ซึ่งจะมีเอกสารการอบรม (ดูได้ที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th) ซอฟต์แวร์ที่ใช้อบรมได้แก่ Pentaho BI Suite Enterprise Edition และรวม อาหารกลางวัน & อาหารว่าง เช้า-บ่าย 
หมายเหตุ สมาคมไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (คือไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
Promotion พิเศษ: ส่วนลด 500 บาท เหลือคนละ 4,000 บาท
เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

การสมัครเข้าอบรม
    โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรมที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร และชำระค่าสมัคร
โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมฯ (ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559) ดังนี้:


    ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรี สแควร์   บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่: 939-0-14153-0 
ชื่อบัญชี: สมาคม ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

และส่งสำเนา Pay-in slip มาทางemail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เมื่อทางสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทาง email
 

อนึ่ง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998 
ที่อยู่  968  ชั้น  9  อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเหตุ :  1)  สมาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีเหตุขัดข้องสุดวิสัย โดยทางสมาคมฯ จะโอนเงินคืนให้ท่านในกรณีที่ท่านได้มีการชำระมาก่อนล่วงหน้า
     2)  สมาคมขออนุญาตที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้อบรมในวันอบรม
     3) หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสมาคมที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
หรือที่ ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์  089-211-6224

     อนึ่งหลักสูตรสาหรับ Developer: “Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop” 
ซึ่งจัดเพียงปีละ 2 ครั้ง จะจัดใน
วันจันทร์-พุธ ที่ 19-21 ธันวาคม 2559 สำหรับหลักสูตร 1: Pentaho BI Basic และ 
วันพฤหัส-เสาร์ ที่ 22-24 ธันวาคม 2559 สำหรับหลักสูตร 2: From Business Intelligence to Data Science  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th                                               กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
                                 “แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์
         Concepts and Tools for Strategic Data Management: From Business Intelligence to 
                      Data Science with Open Source Pentaho Business Analytic Platform”

ณ ห้อง Grand Lily ชั้น L โรงแรม Jasmine Executive Suites สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

08.00 – 09:00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 10:10 น.    Overview Concepts and Tools for Strategic Data Management:

                             From Business Intelligence to Data Science with Open Source
                             Pentaho Business Analytics Platform
                             -- Install Pentaho Enterprise Edition  

                             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
                             นายกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
10:10 – 10:30 น.    หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 11:30 น.     Maximize Your Company Profit with Big Data and Cloud Technology 

                             ก้าวทันการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มกำไรธุรกิจ
                             โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล
                             คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการ Big Data Experience Center
                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11:30 – 12:00 น.    ถาม-ตอบ โดยทีมวิทยากร
12:00 – 13:00 น.    หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น.    ปฏิบัติการ การใช้ Pentaho BI Solution จากโจทย์งานวิจัย

                             “การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์: กรณีศึกษาของระบบ Tutor”                                    ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/viewFile/847/846
                             โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะ
                             - การออกแบบ Data Model 
                             - การนำข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เข้าฐานข้อมูล
                             - การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (Data Integration/ETL)
14:00 – 17:00 น.    ทดลองใช้ระบบในฐานะผู้ใช้ (Users) as Descriptive: Reporting,

                             Analysis (OLAPCube), Dashboard
15:00 – 15:20 น.    หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
15:20 – 16:30 น.    ทดลอง run Data Mining: Clustering Predictive Model

                             และนำ Model ไปใช้กับข้อมูลชุดใหม่ (Prescriptive)
16:30 – 17:00 น.    แจกประกาศนียบัตร

                             สรุปการอบรม และ ตอบคำถามผู้เข้าอบรม
                             โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์และคณะ
หมายเหตุ สามารถดูประวัติและประสบการณ์ของวิทยากรได้ที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th