ยืนยันสมาชิกตลอดชีพและการแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุม AGM

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มเพื่อยืนยัน  

TATSC_AGM2559_Report

 

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย–ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม Tai-Pun Hotel Function Room 1 ชั้น 5 ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง) โทร. 02 260 9888 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

  8.30 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม  และเชิญรับอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ

  9.30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559  มีวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558

2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

3. รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ

4. รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: กันยายน 2558–สิงหาคม 2559

5. ข้อคิดเห็นจากสมาชิก

11.00 น. ปาฐกถาพิเศษโดย รศ. ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร เรื่อง "การพัฒนาระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ: ดุลยภาพระหว่างความมั่นคง ค่าใช้จ่าย และความยั่งยืน"

          12.00 น.  เชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยการแจ้งความจำนงได้ที่เว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th หากมีข้อสอบถามโปรด email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือโทรศัพท์ถึงกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ คุณโรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ 089 526 2525 

 

อนึ่งเนื่องด้วยสมาคมประสงค์จะปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และมอบสถานะสมาชิกตลอดชีพให้แก่ทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามายืนยัน โดยการกรอกฟอร์มในเว็บสมาคมฯ ด้วยจักขอบคุณมาก

 

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมฉบับเต็ม

 

แผนที่โรงแรม

-->