การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ Concepts and Tools for Strategic Data Management:
From Business Intelligence (BI) to Data Science with Open Source Pentaho Business Analytic Platform”

 

สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับ Department of Education and Training ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite”  ขึ้นปีที่ 6 แล้ว  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย  โดยได้จัดโครงการอบรมนี้ครั้งแรกในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) และได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 9 ในวันที่ 20-28 เมษายน 2558 โดยได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

 

ด้วยในปัจจุบันการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจไม่เพียงแต่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศในองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ข้อมูลจากภายนอก เช่น ข้อมูลใน Social media หรือจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และมือถือที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Internet Of Things: IOT) ที่เราเรียกว่า big data ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดมหาศาล (Volume) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Velocity) และอยู่ในหลากหลายรูปแบบ (Variety) หรือที่เราเรียกว่ามีคุณลักษณะ 3V  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Data Management) เป็นความจำเป็น เนื่องจากการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ตายตัว แน่นอน พัฒนาระบบขึ้นครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไป แต่เป็นกระบวนการที่ต้องปรับเปลี่ยนตามเหตุและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในการจัดอบรมครั้งที่ผ่านมาสำหรับ Developer เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2558  สมาคมได้ขยายการอบรมครอบคลุมแนวคิดข้างต้นในหัวข้อ “Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop” มีผู้สมัครเต็มจำนวนและล้นทั้งสองหลักสูตร http://www.tatsc.or.th/index.php/events/167-data-analytics-with-pentaho-bi-r-weka-and-hadoop  

Pentaho Business Analytic Platform เป็นระบบ Open Source ที่ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย มีทั้งระบบที่เป็น  Community Edition (Pentaho CE) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ (และสามารถใช้งานจริงได้ดี โดยมีบริษัทในประเทศไทย เช่น บริษัทโกอิ้งเจ็ส (GoingJesse) ได้ Implement Pentaho ใช้งานให้กับลูกค้ามากว่า 6 ปีแล้ว) และระบบ Enterprise Edition (Pentaho EE) ซึ่งเพิ่ม features ต่าง ๆ มากขึ้นจากระบบ Community Edition โดยมีบริษัท Hitachi Data Systems (เจ้าของ Pentaho ตั้งแต่กลางปี 2015) และบริษัท VINTCOM TECHNOLOGY เป็น Value added distributor ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสดีสำหรับการช่วยสนับนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สำหรับประเทศไทย

ดังนั้น Pentaho Business Analytic Platform จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่จะเริ่มโครงการพัฒนาระบบ Business Intelligence และ Data Science in Business ขององค์กร

สมาคมฯ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดการอบรมปฏิบัติการนี้ขึ้นสำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน IT ที่ประสงค์จะได้แนวคิดและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligence และ Data Science ด้วย Pentaho Business Analytics ได้เห็น Pentaho BI Showcases ตลอดจนได้ปฏิบัติการจริงเล่น Solution ของโจทย์จริงด้วยเครื่องมือหลัก 5 ตัวของ Pentaho คือ Data Integration, Report, Analysis, Dashboard และ Data mining.

การอบรมจะจัดขึ้น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559  และกลุ่ม 2 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพ)  55 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) ชั้น 8 ถนนวิทยุ เพลินจิต  (สถานี BTS เพลินจิต)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงแนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนาระบบ BI และ Data Science
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประเมินซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho Business Analytics
  • เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน Pentaho ประเทศไทย ที่จะร่วมมือ แลกเปลี่ยน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย

การอบรมครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการทุกระดับ หรือหัวหน้างานไอทีที่จะเริ่มโครงการ BI หรือ Data Science นักไอทีหรือผู้สอนไอที นักสถิติ และนักธุรกิจที่สนใจไอที เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ ติดตามนโยบายขององค์กร  ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม เพียงแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องก็เพียงพอ

จำนวนรับเข้าอบรมและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

รับจำนวนจำกัด  กลุ่มละ 30 คน  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1: ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคของตนเองมา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

RAM: at least 8 GB

Hard drive space: at least 20 GB

Processor: at least Core i5

OS: Windows7 or higher

หมายเหตุ ไม่แนะนำเครื่อง Mac หากผู้เข้าอบรมใช้เครื่อง Mac ต้องมีความชำนาญในการใช้ Virtual Machine ของ Windows บนเครื่อง Mac เอง

ประเภทที่ 2: ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ

วิธีการอบรม

บรรยายภาพรวมของทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง  สำหรับภาคปฏิบัติการวิทยากรจะสาธิตตามคู่มือ Step by step  และให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตาม (คู่มือละเอียดมาก ได้รับคำชม)
โจทย์ที่ใช้ปฏิบัติการจะเป็นตัวอย่างและข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน (อบรมแบบ Problem based)

ค่าสมัครเข้าอบรม

ค่าลงทะเบียน ซึ่งจะมีเอกสารการอบรม  ซอฟต์แวร์ที่ใช้อบรม ได้แก่  Pentaho BI Suite Enterprise Edition 6.0  และรวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง  เช้า-บ่าย

ประเภทที่ 1:  คนละ 4,500 บาท (ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคของตนเองมา)
ประเภทที่ 2:  คนละ 5,000 บาท (ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ มีจำนวนจำกัด 20 เครื่อง ) 

Promotion พิเศษ: ส่วนลด  500 บาท  
กลุ่ม 1: อบรมวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559:      เมื่อสมัครและชำระเงินก่อน วันที่ 20 เมษายน 2559
กลุ่ม 2: อบรมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559:  เมื่อสมัครและชำระเงินก่อน วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

​การสมัครเข้าอบรม

 โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรมที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th และชำระค่าสมัคร

 

โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของวิทยาลัยการจัดการ ดังนี้ :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 404 331 5599

ชื่อบัญชี : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
และส่งสำเนา Pay-in slip มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อทางสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทาง email  หรือ โทรแจ้ง

หมายเหตุ :  1. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสมาคมที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือที่ นายนพดล ชุมภูวิลาส 02 655 3700, 083 000 5816 เกี่ยวกับการสมัคร 

หรือ ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์  089 211 6224 เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์
Concepts and Tools for Strategic Data Management: From Business Intelligence (BI) to
Data Science with Open Source Pentaho Business Analytic Platform”

กลุ่มที่ 1: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
กลุ่มที่ 2: วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพ)

55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ เพลินจิต

08.00    –    09:00 น.         ลงทะเบียน
09.00    –    10:10 น.         Overview Concepts and Tools for Strategic Data Management:
                                       From Business Intelligence to Data Science with Open Source
                                        Pentaho Business Analytics Platform
                                        -- Install Pentaho EE 6.0
                                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
                                        นายกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
10:10   –    10:30 น.         หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
10:30   –    11:30 น.         Pentaho BI show case
                                        กลุ่มที่ 1 (30 เมษายน)  : ระบบทางธุรกิจ
                                        โดย คุณอิทธิเชษฐ์ วิสัยทัศนะกูล  กรรมการผู้จัดการบริษัทโกอิ้งเจ็ส
                                        กลุ่มที่ 2 (28 พฤษภาคม): ระบบทาง Health Care 
                                        โดย ดร.กุลวดี  ศรีพานิชกุลชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ
                                        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ  NECTEC
11:30   –    12:00 น.         ถาม-ตอบ โดยทีมวิทยากร
12:00   –    13:00 น.         หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00   –    14:00 น.         ปฏิบัติการ การใช้ Pentaho BI Solution จากโจทย์งานวิจัย 
                                        “การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์: กรณีศึกษาของระบบ
                                        “ATutor”  ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/viewFile/847/846
                                       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะ
                                       - การออกแบบ Data Model
                                       - การนำข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เข้าฐานข้อมูล
                                       - การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (Data Integration/ETL)
14:00   –   17:00 น.        ทดลองใช้ระบบในฐานะผู้ใช้ (Users) as Descriptive:  
                                        Reporting, Analysis (OLAP Cube), Dashboard
15:00   –   15:20 น.        หยุดพักรับประทานอาหารว่าง
15:20   –   16:30 น.        ทดลอง run Data Mining: Clustering Predictive Model และ
                                       นำ Model ไปใช้กับข้อมูลชุดใหม่ (Prescriptive)
16:30   –   17:00 น.        แจกประกาศนียบัตร
                                       สรุปการอบรม และ ตอบคำถามผู้เข้าอบรม
                                       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะ