ขอยกเลิก Workshop นี้ สำหรับวันที่ 1-2 Dec 2015 เนื่องด้วยวิทยากรต้องเข้าโรงพยาบาล แต่คาดว่าจะจัดได้ในเดือน Feb/Mar 2016 ต้นปีหน้า
    ขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับท่านที่สมัครและโอนเงินมาแล้ว สมาคมจะคืนเงินให้โดยเร็วที่สุด และขอขอบคุณมาก ณ ที่นี้

------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013 มาแนะแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1 – 2 ธันวาคม 2558

สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมา 30 ปีแล้ว 

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับ Australian Education Department ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013 มาแนะแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม“  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดใน วันอังคารและวันพุธที่ 1 - 2 ธันวาคม 2558  
ณ  โรงแรม Jasmine Executive Suites  กรุงเทพฯ  โทร. 02-204-5885

ความจำเป็นของหลักสูตร

วงการบริหารความเสี่ยงทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ได้ยอมรับและนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000:2009 มาใช้อย่างแพร่หลาย  รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่เคยพัฒนามาตรฐานความเสี่ยงของตนเองมาก่อน เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนนาดา  รวมทั้งออสเตรเลียซึ่งเป็นแม่แบบของ  ISO 31000  ทั้งนี้เนื่องจาก  ISO 31000:2009  เป็นมาตรฐานแรกและมาตรฐานเดียวด้านบริหารความเสี่ยงซึ่งมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้:

·       ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่เคยใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของตนเอง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ISO 31000:2009 เป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง

·       ISO 31000  เป็นมาตรฐานอ้างอิงด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐานความเสี่ยงอื่นๆ ในทุกวงการ

·       ISO 31000  มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ดีในทุกสายงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

·       ISO 31000 สามารถนำไปปฏิบัติได้ดีในการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก รวมทั้งสามารถใช้หาความเสี่ยงและการควบคุมได้ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ  ของทุกๆ หน่วยงานในองค์กร

 

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแนวหน้าในการเผยแพร่มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสิบปี  มีความภูมิใจที่จะจัดการอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  โดยจะเน้นในด้านปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทั้งความรู้   ความเข้าใจและสามารถนำหลักการบริหารความเสี่ยงที่นำสมัยตามมาตรฐาน ISO 31004:2013 และคู่มือ HB 436:2013 ไปปฏิบัติอย่างได้ผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000

 

การอบรมประกอบด้วยโปรแกรมของหลักสูตรการอบรมซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

§  หลักการใช้มาตรฐานสากลด้านบริหารความเสี่ยง ISO 31000 และกลวิธีที่นำสมัยตามคู่มือมาตรฐาน IEC 31010 ในการหา ประเมิน และบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

§  กระบวนการภาคปฏิบัติในการนำ ISO 31000 มาใช้บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง โดยวิธีการและแม่แบบ (Template) ที่มีประสิทธิภาพ

§  กลยุทธ์และคำแนะนำที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31004:2013 และคู่มือ HB 436:2013 ในการแทรกการบริหารความเสี่ยงให้เข้ากับการบริหารทุกระดับขององค์กร ทั้งในด้าน strategic และ operations

§  ตัวอย่างของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง

§  การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้วยกลยุทธ์ในการจัดระบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามขบวนการและขั้นตอนซึ่งได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

 

วิทยากร

1) อาจารย์ศิริ ตงศิริ  Risk Manager :

·         Risk Manager : อดีตผู้จัดการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในองค์กรของการรถไฟรัฐนิวเซาว์เวลล์  ประเทศออสเตรเลีย

·         Certified Practicing Risk Manager

·         อดีตผู้จัดการระบบการศึกษาและฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงของสมาคม Risk Management Institution of Australasia (RMIA) แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

·         ที่ปรึกษาการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์และความสำเร็จ

·         ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสของการรถไฟแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

·         หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน Totalizator Agency Board ประเทศออสเตรเลีย

·         ผู้ตรวจสอบภายในกรมโยธาธิการ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

·         ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส  ของกระทรวงกลาโหม      ประเทศออสเตรเลีย

·         วิทยากรรับเชิญ บรรยายและให้คำปรึกษาเรื่อง Enterprise Risk Management   ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเคหะแห่งชาติ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชมงคล โรงพยาบาลราชวิถี Siam Commercial New York Life Insurance, BTS, Loxley, Premier Marketing, Toshiba Thailand ฯลฯ

·         ช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของตนเอง

 

2) ผศ.  ดร. วินัย พฤกษะวัน

·         ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·         ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประสบการณ์การทำงาน/กิจกรรมทางวิชาการ

 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อดีตรองประธานอำนวยการโครงการดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS (KU)
 • อดีตกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • อดีตรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อดีตกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาพิเศษการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
 • อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
 • อดีตกรรมการควบคุมมาตรฐานมหาวิทยาลัยเอกชน ของทบวงมหาวิทยาลัย(สาขา วศ.ไฟฟ้า)
 • อดีตกรรมการวิศวศึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (...)
 • กรรมการมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า วสท
 • กรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม กว.129 มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 

กลุ่มเป้าหมาย

การอบรมครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยงาน   ผู้จัดการทุกระดับ  และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร  ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน   

จำนวนผู้เข้าอบรม :   30  คน

 

วิธีการอบรม

          ในแต่ละวันของหลักสูตร 2 วันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย และถามตอบคำถามสลับกับตัวอย่างและการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ในการนำไปปฏิบัติจริงในองค์กรของตนเอง  ประเด็นการอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำมาตรฐานสากล ISO 31000 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติไปปฏิบัติจริงในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของตนเอง  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรด้วยการปลูกฝังกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจประจำวันตามแนวทางของตัวอย่างและการฝึกภาคปฏิบัติ 

          เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำ Workshop จะจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มๆ ละ 6-8 คน โดยจะใช้ notebook อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เครื่อง  ดังนั้น เพื่อให้การทำภาคปฏิบัติร่วมกันอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม  จึงขอให้ผู้เข้าอบรมที่มี notebook โปรดนำเครื่องมาด้วย  และโปรดระบุไว้ในใบสมัคร   นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนควรนำ thumb drive มาด้วย  เพื่อบันทึกข้อมูลและแบบทดสอบในภาคปฏิบัติ

         

ค่าสมัครในการอบรม

          ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง  เช้า-บ่าย ทุกวันอบรม:   รวม  9,800.- บาท ต่อคน  (2 วัน) *

 

*ส่วนลดพิเศษ:    ผู้ที่สมัครและชำระค่าอบรมก่อน  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

                                     จะได้ส่วนลดพิเศษ 800.- บาท เหลือ 9,000 บาทถ้วน

 

โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรม    และชำระค่าสมัครตามรายละเอียดใน

“ใบสมัคร” ที่แนบ หรือ download ได้ที่เว็บสมาคม http://www.tatsc.or.th

โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ดังนี้ :

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ     บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ : 138– 4-47186-6

ชื่อบัญชี :  สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

 

และส่งใบสมัครพร้อมสำเนา Pay-in slip มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อทางสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทาง email

 

อนึ่ง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998

ที่อยู่  968  ชั้น  9  อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

หมายเหตุ :     1)  สมาคมสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนน้อยเกินไปโดยทางสมาคมฯ จะโอนเงินคืนให้ท่านในกรณีที่ท่านได้มีการชำระมาก่อนล่วงหน้า

                   2)  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสมาคมที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
หรือที่ ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์  โทร 02-649-5940  หรือ 089-211-6224  

 

กำหนดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 
โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013 มาแนะแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โรงแรม Jasmine Executive Suites  กรุงเทพฯ

วันอังคาร-พุธที่ 1 – 2 ธันวาคม 2558

วันที่ 1 วันอังคารที่ ธันวาคม 2558

08.00 - 08.50

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

08.50 - 09.00

พิธีเปิดการอบรม

09.00 - 10.30

มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000:2009 

10.30 - 10.50

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ 

10.50 -  12.00

มาตรฐาน ISO 31004:2013 และคู่มือ HB 436:2013

12.00 -  13.00

พักทานอาหารกลางวัน 

13.00 -  14.00

Workshop

ภาคปฏิบัติในการหาความเสี่ยงระดับองค์กร (Strategic Risks) ขององค์กร

14.00 - 15.00

 • ISO 31000 และกลวิธีที่นำสมัยตามคู่มือมาตรฐาน IEC 31010  

    15.00 -  15.20

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ 

    15.20 -  17.00

Workshop

ภาคปฏิบัติในการหาความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risks) ของผู้เข้าอบรม

 

 

วันที่ 2 วันพุธที่ ธันวาคม 2558

09.00 – 10.00

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management)

 

10.00 - 10.30

การออกแบบและจัดระบบควบคุมภายใน 

 

10.30 - 10.50

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ 

 

10.50 -  11.30

การจดบันทึกการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐาน 

 

11.30 – 12.00

Workshop

ภาคปฏิบัติและคำชี้แนะในการหาความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risks) ของผู้เข้าอบรม

 

12.00 -  13.00

พักทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 -  14.30

Workshop

ภาคปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงและการบำบัดความเสี่ยง  

 

14.30 - 15.00

Workshop

การเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อรับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดจากวิทยากรและผู้ที่เข้าอบรม

 

   15.00 -  15.20

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ 

 

   15.20 -  16.00

Workshop  (ต่อ)

การเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม   

 

   16.00 -  16.30

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม

 

 

แผนที่โรงแรม Jasmine Executive Suites