ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย–ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง Orchid 4 ชั้น 11  โรงแรม Jasmine City Hotelสุขุมวิท 23  โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

  8.00 น. ลงทะเบียนสมาชิกที่เข้าประชุม  และรับอาหารว่าง

  9.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558  มีวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2557

2. รายงานการดำเนินงานของสมาคมระหว่างสิงหาคม 2557–สิงหาคม 2558

3. รายงานงบดุลการเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

4. รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม

            10.00 น. เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม

11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมไทยจะไปทางไหน”

โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ปรึกษาสมาคม

            12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น และโปรดยืนยันการเข้าร่วมการประชุมด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดย email ถึงประชาสัมพันธ์สมาคม ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จักขอบคุณยิ่ง

 

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมฉบับเต็ม