การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301:2012
(ISO 22301:2012 Societal Security – Business Continuity Management
Systems – Requirements)
ณ โรงแรม Jasmine Executive Suites กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 19-20 มีนาคม 2558

  

           สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมา 30 ปีแล้ว เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับ Education Department ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง  “การจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22301:2012  (ISO 22301:2012 Societal Security – Business Continuity Management Systems – Requirements)”  โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  คือ อาจารย์ ศิริ ตงศิริ   และผศ.ดร. วินัย พฤกษะวัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงทางด้านนี้โดยเฉพาะ  โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ ห้องออร์คิด 4  ชั้น 11  โรงแรม Jasmine Executive Suites  สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ โทร. 02-204-5885    (ดังกำหนดการสัมมนาที่แนบ)

 

ความจำเป็นของหลักสูตร

      การบริหารความเสี่ยงทั่วโลกในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารความเสี่ยง ทำให้องค์กรมาตรฐานสากล (International Standard Organization -- ISO) ได้จัดทำมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 Societal security -- Business continuity management systems --Requirements ขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้นำไปใช้ในการจัดการกับองค์กรเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความอยู่รอดและดำรงความต่อเนื่องของการดำเนินงานขององค์กร เนื่องจากภัยพิบัติได้เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว โคลนถล่ม Tsunami ตลอดจน ผู้ก่อการร้ายและการเมืองซึ่งทำความเสียหายอย่างมากมายให้แต่ละประเทศที่เกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้น การเตรียมความพร้อมและมีแผนเพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะช่วยลดความสูญเสียลงได้มาก และทำให้องค์กรสามารถดำรงความต่อเนื่องในการดำเนินงานและให้บริการต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก

      รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เนื่องจากเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในคราวน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 และโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยอีกในอนาคตยังมีความเป็นไปได้อย่างมาก รัฐบาลก็ได้พยายามกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐทั้งหลายให้เตรียมความพร้อม และทำแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และเหตุการณ์ภัยพิบัติอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้งหลายน้อยที่สุด และสามารถให้บริการขั้นต่ำสุดเพื่อดำรงความต่อเนื่องและฟื้นฟูองค์กรให้กลับคืนสู่สภาพการดำเนินงานปกติได้ภายในเวลาไม่นานเกินไป

      การทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาวะวิกฤตไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้เขียนแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทำแผน BCP (Business Continuity Planning) เป็นอย่างดี จึงจะเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของแผน BCP เช่น การแต่งตั้งคณะทำงานระดับต่างๆ ที่ต้องจัดตั้งขึ้นภายในองค์กร  ช่วงเวลาต่างๆของการเกิดเหตุวิกฤต และขั้นตอนของการจัดการกับเหตุวิกฤตด้วยวิธีการและทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้ฟังก์ชันวิกฤตขององค์กรสามารถดำเนินการต่อไปได้ในสภาวะวิกฤต และสามารถนำองค์กรกลับคืนสู่สภาพปฏิบัติการปกติได้ อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

      สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จึงต้องการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆในประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยการจัดทำ/ปรับปรุงแผน BCP ที่ดีให้กับหน่วยงานของตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ในแนวคิด หลักการ และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้กับภัยพิบัติตามมาตรฐาน ISO ใหม่ คือ ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจ วิธีการควบคุมสถานการณ์เร่งด่วน ในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องหรือให้เกิดการหยุดชะงักน้อยที่สุด
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถทำแผน BCP และตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อต่อสู้กับสภาวะวิกฤตรอบใหม่ได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม

      ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้ แนวคิด หลักการ และประโยชน์ของการทำแผนการเตรียมความพร้อมและตัวอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการต่อสู้กับสภาวะวิกฤต เข้าใจวิธีการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน รู้วิธีการดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่วิกฤตขององค์กร และการกู้คืนองค์กรให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว

      นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาแต่ละท่านจะสามารถจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรับมือกับสภาวะวิกฤตรอบใหม่และจัดทำ/ปรับปรุงแผน BCP เพื่อนำไปปฏิบัติ สำหรับองค์กรของตนเอง

ลักษณะการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการทำ workshop   ในการทำ workshop จะจัดแบ่งผู้เข้าสัมมนาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-8 คน ตามบริบทขององค์กรๆที่คล้ายๆ กันจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยจะมี software เป็น templates ให้ใช้ในการทำ workshop จึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ notebook อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เครื่อง ดังนั้น เพื่อให้การทำ workshopภาคปฏิบัติมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา จึงขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนำคอมพิวเตอร์ notebook มาด้วย

      การบรรยายโดยวิทยากรจะเป็นภาษาไทยและสื่อการบรรยายจะใช้ powerpoint slides เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะแปล technical terms เป็นภาษาไทยตามความเหมาะสม  นอกจากนี้แล้ว ในการอบรมจะมีการแจก workshop templatesซึ่งช่วยในการทำงานระบุความเสี่ยงและทำแผนBCPขององค์กรให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

วิทยากร

 1. อาจารย์ศิริ ตงศิริ

  1. Risk Manager : อดีตผู้จัดการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในองค์กรของการรถไฟรัฐนิวเซาว์เวลล์  ประเทศออสเตรเลีย
  2. Certified Practicing Risk Manager
  3. ผู้จัดการระบบการศึกษาและฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงของสมาคม Risk Management Institution of Australia (RMIA) แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
  4. ที่ปรึกษาการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประสบการณ์และความสำเร็จ

  1. ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสของการรถไฟแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย
  2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน Totalizator Agency Board ประเทศออสเตรเลีย
  3. ผู้ตรวจสอบภายในกรมโยธาธิการ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
  4. ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส  ของกระทรวงกลาโหม ประเทศออสเตร
  5. วิทยากรรับเชิญ บรรยายและให้คำปรึกษาเรื่อง Enterprise Risk Management ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเคหะแห่งชาติ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชมงคล โรงพยาบาลราชวิถี Siam Commercial New York Life Insurance,  BTS,  Loxley, Premier Marketing, Toshiba Thailand ฯลฯ
  6. ช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของตนเอง
 1. ผศ. ดร. วินัย พฤกษะวัน

  1. อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน/กิจกรรมทางวิชาการ

  1. อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. อดีตรองประธานอำนวยการโครงการดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS (KU)
  3. อดีตกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  5. อดีตรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. อดีตกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. ที่ปรึกษาพิเศษการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแห่งประเทศไทย
  8. ที่ปรึกษาสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
  9. อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
  10. อดีตกรรมการควบคุมมาตรฐานมหาวิทยาลัยเอกชน ของทบวงมหาวิทยาลัย (สาขาไฟฟ้า)
  11. อดีตกรรมการวิศวศึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)
  12. กรรมการมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า วสท
  13. กรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม กว.129 มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ค่าลงทะเบียน ซึ่งจะมีเอกสารการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสารมอบให้ และรวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง  เช้า-บ่าย ทุกวันอบรม  :   รวม  9,800.- บาท ต่อคน  (2 วัน) *

 

*ส่วนลดพิเศษ:

 • ผู้ที่สมัครและชำระค่าสัมมนาก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2558 จะได้ส่วนลดพิเศษ 500.- บาท
 • ผู้สมัครจากองค์กรเดียวกัน 3 คนขึ้นไปจะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกคนละ 500.- บาท

 

โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรม และชำระค่าสมัครตามรายละเอียดใน “ใบสมัคร”
" Download ใบสมัคร DOC  PDF "

และชำระค่าสมัครข้างต้น ก่อนวันอบรม โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ดังนี้ :

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ : 138– 447–1866

ชื่อบัญชี : สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

และ ส่งใบสมัครพร้อมสำเนา Pay-in slip มาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในหน้าใบสมัครพร้อมแนบ Pay-in slip มาด้วย

 

อนึ่ง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998  ที่อยู่  968  ชั้น  9  อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คุณชนมณฑ์ ปรีชาแพทย์  โทร 085 329 8517 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROGRAM

(ผู้เข้าอบรบสามารถนำสถานการณ์จริงขององค์กรของตนเองมาทำ workshop ได้)

 

วันที่ 19 มีนาคม 2558

08.00  - 08.45 ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
08.45 - 09.00 พิธีเปิดการอบรม
09.00 - 10.30 Modern approach to manage disruption related risk
• An application of ISO 22301 to Business Continuity Management 
10.30 – 10.50 พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ
10.50 – 12.00 Introduction to Commencement
• Determining the need
• Management commitment
• The project team
12.00 – 13.00 พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 Risk and Vulnerability Analysis
• Risk
• Organisation context
• Risks and vulnerabilities
• Interdependencies
• Workshop on Risk and Vulnerability Analysis
14.00 – 15.00 Conduct a Business Impact Analysis 
• Impact analysis on critical business functions
• Critical resource requirements
• Disruption scenarios
• Maximum Acceptable Outage (MAO)
• Alternate workarounds
• Workshop on Business Impact Analysis
15.00 – 15.20 พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ
15.20 – 17.00 Develop Strategies
• Emergency phase
• Continuity phase
• Recovery phase
• Conflict and synergies between strategies
• Workshop on Developing Strategies

วันที่ 20 มีนาคม 2558

09.00 – 10.30 Developing Resource Requirements and Writing Plans 
• Planning framework
• Resource requirements
• Internal and External interdependencies
• Specialist and organizational plans
• Continuity Plans
• Communications Strategy
• Workshop on Developing Resource Requirements an Writing Plans
10.30 – 10.50 พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ
10.30 – 12.00 Developing Resource Requirements and Writing Plans (Continued)
12.00 - 13.00 พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 Training, Maintaining and Testing Plans 
• Plan testing
• Training and exercise 
• Maintenance
• Audit and assurance
13.30 – 15.15 Establishing Effective Incident Control Systems (ICS)
How to set up a crisis management structure in your organization and effectively implement your Business Continuity Plan.  Having a good Business Continuity Plan does not necessarily lead to effective business continuity at the time of crisis.  An effective ICS will ensure effective implementation of a BCP.  This session will show you how to establish an effective ICS to manage a crisis.  
15.15 – 15.35 พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ
15.35 – 16.45 Workshop on Government Requirements   
16.30 – 17.00 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม

 

แผนที่โรงแรม Jasmine Executive Suites

mapjm