การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล
ISO 31000:2009 โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013มาแนะแนวปฏิบัติ    
อย่างเป็นรูปธรรม

โรงแรม Jasmine Executive Suites  กรุงเทพฯ
วันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

สมาคมศูนย์วิชาการไทย ออสเตรเลีย(TATSC) และ Australian Education International ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียจะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013 มาแนะแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดใน วันพฤหัสและวันศุกร์ที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  ห้องลิลลี่ 1-2 ชั้น L โรงแรม Jasmine Executive Suites  กรุงเทพฯ  โทร. 02-204-5885 (ดังกำหนดการสัมมนาที่แนบ)

ISO 31004 ได้ถูกจัดทำขึ้นและประกาศใช้ล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม 2556 เนื่องจากมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงปัจจุบันคือ ISO 31000:2009 มีเนื้อหาครอบคลุมที่กว้างขวาง แต่ภาษาและคำศัพท์ที่ใช้มีความหมายค่อนข้างเฉพาะสำหรับเรื่องการบริหารความเสี่ยง จึงทำให้หลายองค์กรมีความสับสนในการนำไปปฏิบัติจริง  ISO 31004 จึงเป็นมาตรฐานใหม่ที่แนะแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับ ISO 31000 ซึ่งรวมทั้งคำอธิบายหลักการใหญ่ๆ และ Framework ของ ISO 31000 นอกจากนี้มาตรฐานออสเตรเลียซึ่งเป็นแม่บทของ ISO 31000 ก็ได้จัดทำคู่มือ HB436:2013 ขึ้นมาในเดือน พฤศจิกายน 2556 เพื่อแนะแนวการนำ ISO 31000 ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการประเมินผลและการเพิ่มพูลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

 

ความจำเป็นของหลักสูตร

วงการบริหารความเสี่ยงทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ได้ยอมรับและนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000:2009 มาใช้อย่างแพร่หลาย  รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่เคยพัฒนามาตรฐานความเสี่ยงของตนเองมาก่อน เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนนาดา  รวมทั้งออสเตรเลียซึ่งเป็นแม่แบบของ  ISO 31000  ทั้งนี้เนื่องจาก  ISO 31000:2009  เป็นมาตรฐานแรกและมาตรฐานเดียวด้านบริหารความเสี่ยงซึ่ง :

 • ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่เคยใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของตนเอง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ISO 31000:2009 เป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ISO 31000  เป็นมาตรฐานอ้างอิงด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐานความเสี่ยงอื่นๆ ในทุกวงการ
 • ISO 31000  มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ดีในทุกสายงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ISO 31000 สามารถนำไปปฏิบัติได้ดีในการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก รวมทั้งสามารถใช้หาความเสี่ยงและการควบคุมได้ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ  ของทุกๆหน่วยงานในองค์กร

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแนวหน้าในการเผยแพร่มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสิบปี มีความภูมิใจที่จะจัดการอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  โดยจะเน้นในด้านปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทั้งความรู้   ความเข้าใจและสามารถนำหลักการบริหารความเสี่ยงที่นำสมัยตามมาตรฐาน ISO 31004:2013 และคู่มือ HB 436:2013 ไปปฏิบัติอย่างได้ผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000

 

การสัมมนาประกอบด้วยโปรแกรมของหลักสูตรการอบรมซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

§  หลักการใช้มาตรฐานสากลด้านบริหารความเสี่ยง ISO 31000 และกลวิธีที่นำสมัยตามคู่มือมาตรฐาน IEC 31010 ในการหา ประเมิน และบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

§  กระบวนการภาคปฏิบัติในการนำ ISO 31000 มาใช้บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง โดยวิธีการและแม่แบบ (Template) ที่มีประสิทธิภาพ

§  กลยุทธ์และคำแนะนำที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31004:2013 และคู่มือ HB 436:2013 ในการแทรกการบริหารความเสี่ยงให้เข้ากับการบริหารทุกระดับขององค์กร ทั้งใน ด้าน strategic และ operations

§  ตัวอย่างของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง

§  การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้วยกลยุทธ์ในการจัดระบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามขบวนการและขั้นตอนซึ่งได้มาตรฐานเป็น ที่ยอมรับของนานาชาติ

 

วิทยากร

1) อาจารย์ศิริ ตงศิริ

 • Risk Manager : อดีตผู้จัดการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน   องค์กรของการรถไฟรัฐนิวเซาว์เวลล์  ประเทศออสเตรเลีย
 • Certified Practicing Risk Manager
 • ผู้จัดการระบบการศึกษาและฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงของสมาคม Risk Management Institution of Australasia (RMIA) แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ที่ปรึกษาการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์และความสำเร็จ

 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสของการรถไฟแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
 • หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน Totalizator Agency Board ประเทศออสเตรเลีย
 • ผู้ตรวจสอบภายในกรมโยธาธิการ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส  ของกระทรวงกลาโหม   ประเทศออสเตรเลีย
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายและให้คำปรึกษาเรื่อง Enterprise Risk Management ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเคหะแห่งชาติ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชมงคล โรงพยาบาลราชวิถี Siam Commercial New York Life Insurance, BTS, Loxley, Premier Marketing, Toshiba Thailand ฯลฯ
 • ช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของตนเอง

2) ดร. วินัย พฤกษะวัน

 • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน/กิจกรรมทางวิชาการ

-      อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-       อดีตรองประธานอำนวยการโครงการดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS (KU)

-      อดีตกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

-      อดีตรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      อดีตกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      ที่ปรึกษาพิเศษการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแห่งประเทศไทย

-      ที่ปรึกษาสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

-      อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

-      อดีตกรรมการควบคุมมาตรฐานมหาวิทยาลัยเอกชน ของทบวงมหาวิทยาลัย (สาขาไฟฟ้า)

-      อดีตกรรมการวิศวศึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

-      กรรมการมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า วสท

-      กรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม กว.129 มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

กลุ่มเป้าหมาย

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยงาน   ผู้จัดการทุกระดับ  และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร  ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน

จำนวนผู้เข้าสัมมนา : 30 คน

วิธีการสัมมนา

ในแต่ละวันของหลักสูตร 2 วันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย และถามตอบคำถามสลับกับตัวอย่างและการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีประสบการณ์ในการนำไปปฏิบัติจริงในองค์กรของตนเอง  ประเด็นการสัมมนาจะครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญ  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเข้าใจและนำมาตรฐานสากล ISO 31000 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติไปปฏิบัติจริงในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของตนเอง  และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรด้วยการปลูกฝังกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็น ส่วนหนึ่งของภารกิจประจำวันตามแนวทางของตัวอย่างและการฝึกภาคปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำ Workshop จะจัดแบ่งผู้เข้าสัมมนาเป็นกลุ่มๆ ละ 6-8 คน โดยจะใช้ notebook อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เครื่อง  ดังนั้น เพื่อให้การทำภาคปฏิบัติร่วมกันอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าสัมมนา  จึงขอให้ผู้เข้าสัมมนาที่มี notebook โปรดนำเครื่องมาด้วย  และโปรดระบุไว้ในใบสมัคร นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคน ควรนำ thumb driveมาด้วย เพื่อบันทึกข้อมูลและแบบทดสอบในภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดของกำหนดการสัมมนาในแต่ละวันได้ดังเอกสารแนบท้าย

 

ค่าสมัครในการสัมมนา

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง  เช้า-บ่าย ทุกวันอบรม: รวม  11,000.- บาท ต่อคน  (2 วัน)*

 

*ส่วนลดพิเศษ:

1)   ผู้ที่สมัครและชำระค่าสัมมนาก่อน วันที่ 31 มกราคม  2557

จะได้ส่วนลดพิเศษ500.- บาท

2)  ผู้สมัครจากองค์กรเดียวกัน   3 คนขึ้นไป

จะได้ส่วนลดพิเศษคนละ 500.- บาท

 

โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรม    และชำระค่าสมัครตามรายละเอียดใน “ใบสมัคร” ที่แนบ โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ดังนี้:

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ     บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ : 138– 4-47186-6

ชื่อบัญชี : สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

 

 

 

และส่งใบสมัครพร้อมสำเนา Pay-in slip มาทางemail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หรือFax มาที่คุณชนมณฑ์ ปรีชาแพทย์  หมายเลข 02-6919104

 

อนึ่ง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998

ที่อยู่ 968  ชั้น  9  อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

หมายเหตุ :

1)  สมาคมสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน  น้อย

เกินไปโดยทางสมาคมฯ จะโอนเงินคืนให้ท่านในกรณีที่ท่านได้มีการชำระมาก่อนล่วงหน้า

2)  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คุณชนมนฑ์ ปรีชาแพทย์

โทร 085 329 8517 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

กำหนดการอบรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009

โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013 มาแนะแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โรงแรม Jasmine Executive Suites  กรุงเทพฯ

วันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

 

วันที่ 1 : วันพฤหัส 20 กุมภาพันธ์ 2557

08.00 - 08.50

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

08.50 - 09.00

พิธีเปิดการอบรม

09.00 - 10.30

มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000:2009

10.30 - 10.50

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

10.50 -  12.00

มาตรฐาน ISO 31004:2013 และคู่มือ HB 436:2013

12.00 -  13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 -  14.00

Workshop ภาคปฏิบัติในการหาความเสี่ยงระดับองค์กร (Strategic Risks) ขององค์กร

14.00 - 15.00

การประเมินความเสี่ยงตามขบวนการของ ISO 31000 และกลวิธีที่นำสมัยตามคู่มือมาตรฐาน IEC 31010

15.00 -  15.20

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

15.20 -  17.00

Workshop ภาคปฏิบัติในการหาความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risks) ของผู้เข้าสัมมนา

 

วันที่ 2 : วันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2557

09.00 – 10.00

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management)

10.00 - 10.30

การออกแบบและจัดระบบควบคุมภายใน

10.30 - 10.50

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

10.50 -  11.30

การจดบันทึกการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐาน 

11.30 – 12.00

Workshop ภาคปฏิบัติและคำชี้แนะในการหาความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risks) ของผู้เข้าสัมมนา

12.00 -  13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 -  14.30

Workshop ภาคปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงและการบำบัดความเสี่ยง

14.30 - 15.00

Workshop การเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อรับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดจากวิทยากรและผู้ที่เข้าสัมมนา

15.00 -  15.20

พักทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

15.20 -  16.00

Workshop  (ต่อ) การเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

16.00-16.30

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม

 

 

 

Download ใบสมัคร

Download รายละเอียดการสัมมนา

 

แผนที่โรงแรม Jasmine Executive Suites

Last Updated (Wednesday, 26 February 2014 16:29)