การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301:2012
 

(ISO 22301:2012 Societal Security – Business Continuity Management

Systems – Requirements)

ณ  โรงแรม Jasmine Executive Suites  กรุงเทพฯ

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556

 

สมาคมศูนย์วิชาการไทย ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมา 30 ปีแล้ว

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับ Australian Education International ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ จะจัดการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง  “การจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22301:2012(ISO 22301:2012Societal Security – Business Continuity Management Systems – Requirements)” โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  คือ อาจารย์ ศิริ ตงศิริ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงทางด้านนี้โดยเฉพาะ โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันพุธ-พฤหัสบดีที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556ณ ห้องลิลลี่ 1 และ 2  ชั้น L โรงแรม Jasmine Executive Suites  สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ โทร. 02-204-5885 (ดังกำหนดการสัมมนาที่แนบ)

 

ความจำเป็นของหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงทั่วโลกในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารความเสี่ยง ทำให้องค์กรมาตรฐานสากล (International Standard Organization -- ISO) ได้จัดทำมาตรฐานสากล

ISO 22301:2012 Societal security -- Business continuity management systems --Requirements ขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้นำไปใช้ในการจัดการกับองค์กรเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความอยู่รอดและดำรงความต่อเนื่องของการดำเนินงานขององค์กร เนื่องจากภัยพิบัติได้เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว โคลนถล่ม ตลอดจน Tsunami  ซึ่งทำความเสียหายอย่างมากมายให้แต่ละประเทศที่เกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้น การเตรียมความพร้อมและมีแผนเพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะช่วยลดความสูญเสียลงได้มากมาย และทำให้องค์กรสามารถดำรงความต่อเนื่องในการดำเนินงานและให้บริการต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เนื่องจากเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในคราวน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 และในขณะที่การเยียวยาและการซ่อมแซมความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมคราวที่แล้วยังไม่เรียบร้อยดี โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยอีกในอนาคตยังมีความเป็นไปได้

ในขณะที่รัฐบาลไทยได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับมือกับน้ำท่วมใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ เช่น การขุดรอกคูคลอง การซ่อมแซมประตูกั้นน้ำ การทดลองระบบระบายน้ำแบบองค์รวมทั้งฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ฯลฯ  รัฐบาลก็ได้พยายามกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐทั้งหลายให้เตรียมความพร้อม และทำแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และเหตุการณ์ภัยพิบัติอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้งหลายน้อยที่สุด และสามารถดำรงความต่อเนื่องและฟื้นฟูองค์กรให้กลับคืนสู่สภาพการดำเนินงานปกติได้โดยเร็ว  ทั้งนี้ รัฐบาลได้ส่งคำถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาวะวิกฤตในรูปของ Checklists ให้องค์กรต่าง ๆ ได้ตอบคำถามเหล่านั้นและส่งคืนให้รัฐบาลเพื่อทำการตรวจสอบ  เพื่อให้องค์กรทั้งหลายได้ตระหนักและรีบจัดการตระเตรียมความพร้อมและทำแผนให้พร้อมที่จะรับมือกับสภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อนึ่ง ในการตอบคำถามเหล่านั้นและการทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาวะวิกฤตไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ตอบคำถามจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทำแผน BCP (Business Continuity Planning)เป็นอย่างดี จึงจะเข้าใจความหมายของคำเฉพาะที่ใช้ในเรื่อง BCPเช่น คณะกรรมการระดับต่างๆ ที่ต้องจัดตั้งขึ้น และระยะเวลาต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในการผจญกับสภาวะวิกฤต เป็นต้น

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จึงจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติได้ พร้อมทั้งตอบคำถามของรัฐบาลและสามารถทำแผน BCP ที่ดีให้กับหน่วยงานของตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมนามีความรู้ในแนวคิด หลักการ และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISOใหม่ คือ ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements

2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความเข้าใจ วิธีการควบคุมสถานการณ์เร่งด่วน ในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องหรือเกิดการหยุดชะงักน้อยที่สุด

3.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถทำแผน BCPและตอบคำถามของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตรอบใหม่ได้อย่างถูกต้อง

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าสัมมนาจะมีความรู้ในแนวคิด หลักการ และประโยชน์ของการทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต เข้าใจวิธีการควบคุมสถานการณ์เร่งด่วน การดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่วิกฤตขององค์กร และการกู้คืนองค์กรให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาแต่ละท่านจะสามารถตอบคำถามของรัฐบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรับมือกับสภาวะวิกฤตรอบใหม่และจัดทำ/ปรับปรุงแผน BCPการนำไปปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล สำหรับองค์กรของตนเอง

 

ลักษณะการฝึกอบรม

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการทำ Workshop และช่วงบ่ายของวันที่สองจะเป็นการแนะแนวการตอบคำถามของรัฐบาลที่ถามมาทั้งหมด (เฉลยคำตอบ) ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะตอบไม่เหมือนกันเพราะมีบริบทของตนเองซึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่น

ในการทำ Workshop จะจัดแบ่งผู้เข้าสัมมนาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-8 คน ตามบริบทขององค์กรที่คล้าย ๆ กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยจะมี software เป็น templates ให้ใช้ในการทำ Workshop จึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ notebook อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เครื่อง ดังนั้น เพื่อให้การทำภาคปฏิบัติมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าสัมมนา จึงขอให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านนำคอมพิวเตอร์ notebook มาด้วย

การบรรยายโดยวิทยากรจะเป็นภาษาไทยและสื่อการบรรยายใช้ Powerpoint Slide เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะแปล Technical terms เป็นภาษาไทยตามความเหมาะสม  นอกจากนี้แล้ว ในการอบรมจะมีการแจก Workshop Templates ซึ่งช่วยในการระบุความเสี่ยงขององค์กรให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

 

วิทยากร

1) อาจารย์ศิริ ตงศิริ Risk Manager :

 • Risk Manager : อดีตผู้จัดการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน   องค์กรของการรถไฟรัฐนิวเซาว์เวลล์  ประเทศออสเตรเลีย
 • Certified Practicing Risk Manager
 • ผู้จัดการระบบการศึกษาและฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงของสมาคม Risk Management Institution of Australasia (RMIA) แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ที่ปรึกษาการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์และความสำเร็จ

 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสของการรถไฟแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
 • หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน Totalizator Agency Board ประเทศออสเตรเลีย
 • ผู้ตรวจสอบภายในกรมโยธาธิการ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส  ของกระทรวงกลาโหม   ประเทศออสเตรเลีย
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายและให้คำปรึกษาเรื่อง Enterprise Risk Management ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย  การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี การเคหะแห่งชาติ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กระทรวงอุตสาหกรรม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชมงคล  Siam Commercial New York Life Insurance,  BTS,  NPC ฯลฯ
 • ช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของตนเอง

 

2) ดร. วินัย พฤกษะวัน

 • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน/กิจกรรมทางวิชาการ

 

-      อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-       อดีตรองประธานอำนวยการโครงการดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS

-      อดีตกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

-      อดีตรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      อดีตกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      ที่ปรึกษาพิเศษการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแห่งประเทศไทย

-      ที่ปรึกษาสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

-      อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

-      อดีตกรรมการควบคุมมาตรฐานมหาวิทยาลัยเอกชน ของทบวงมหาวิทยาลัย (สาขาไฟฟ้า)

-      อดีตกรรมการวิศวศึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

-      กรรมการมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า วสท

-      กรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม กว.129 มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ค่าลงทะเบียน ซึ่งจะมีเอกสารการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสารมอบให้ และรวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง  เช้า-บ่าย ทุกวันอบรม : รวม  9,800.- บาท ต่อคน  (2 วัน)*

*ส่วนลดพิเศษ:

1)   ผู้ที่สมัครและชำระค่าสัมมนาก่อน 15 ตุลาคม  2556

จะได้ส่วนลดพิเศษ 500.- บาท

2)  ผู้สมัครจากองค์กรเดียวกัน   3 คนขึ้นไป

จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกคนละ  500.- บาท

โปรดกรอกรายละเอียดของผู้เข้าอบรม    และชำระค่าสมัครตามรายละเอียดใน “ใบสมัคร” ที่แนบ และชำระค่าสมัครข้างต้น ก่อนวันอบรม โดยจ่ายเข้า บัญชีธนาคารของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ดังนี้ :

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ     บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ : 138– 447–1866

ชื่อบัญชี : สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

และ ส่งใบสมัครพร้อมสำเนา Pay-in slip มาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในหน้าใบสมัครพร้อมแนบ Pay-in slip มาด้วย

 

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3108105172 ที่อยู่  968  ชั้น  9

อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คุณชนมณฑ์ ปรีชาแพทย์

โทร 085 329 8517 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

PROGRAM

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22301:2012

(ISO 22301:2012 Societal Security – Business Continuity Management

Systems – Requirements)

ณ  โรงแรมJasmine Executive Suitesกรุงเทพฯ

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556

(ผู้เข้าอบรบสามารถนำสถานการณ์จริงขององค์กรของตนเองมาทำ Workshopได้)

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2556

08.00  - 08.45

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

08.45 - 09.00

พิธีเปิดการอบรม

09.00 - 10.30

Modern approach to manage disruption related risk

 • An application of ISO 22301 to Business Continuity Management

10.30 – 10.50

พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ

10.50 – 12.00

Introduction to Commencement

 • Determining the need
 • Management commitment
 • The project team

12.00 – 13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

Risk and Vulnerability Analysis

 • Risk
 • Organisation context
 • Risks and vulnerabilities
 • Interdependencies
 • Workshop on Risk and Vulnerability Analysis

14.00 – 15.00

Conduct a Business Impact Analysis

 • Impact analysis on critical business functions
 • Critical resource requirements
 • Disruption scenarios
 • Maximum Acceptable Outage (MAO)
 • Alternate workarounds
 • Workshop on Business Impact Analysis

15.00 – 15.20

พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ

15.20 – 17.00

Develop Strategies

 • Emergency phase
 • Continuity phase
 • Recovery phase
 • Conflict and synergies between strategies
 • Workshop on Developing Strategies

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

09.00 – 10.30

Developing Resource Requirements and Writing Plans

 • Planning framework
 • Resource requirements
 • Internal and External interdependencies
 • Specialist and organizational plans
 • Continuity Plans
 • Communications Strategy
 • Workshop on Developing Resource Requirements an Writing Plans

10.30 – 10.50

พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ

10.30 – 12.00

Developing Resource Requirements and Writing Plans (Continued)

12.00 - 13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30

Training, Maintaining and Testing Plans

 • Plan testing
 • Training and exercise
 • Maintenance
 • Audit and assurance

13.30 – 15.15

Establishing Effective Incident Control Systems (ICS)

How to set up a crisis management structure in your organization and effectively implement your Business Continuity Plan.  Having a good Business Continuity Plan does not necessarily lead to effective business continuity at the time of crisis.  An effective ICS will ensure effective implementation of a BCP.  This session will show you how to establish an effective ICS to manage a crisis.

15.15 – 15.35

พักทานอาหารว่าง-ชา/กาแฟ

15.35 – 16.45

Workshop on Government Requirements

16.30 – 17.00

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

แผนที่โรงแรม Jasmine Executive Suites

 

 

Last Updated (Wednesday, 08 January 2014 02:31)