สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กร โดยการนำมาตรฐานสากล ISO 31000 มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดใน วันพฤหัสและวันศุกร์ที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม Rembrandt กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ