สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง  “การจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (ISO 22301:2012 Societal Security – Business Continuity Management Systems – Requirements)” โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  คือ อาจารย์ ศิริ ตงศิริ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงทางด้านนี้โดยเฉพาะ โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555 ที่โรงแรม Rembrandt สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ