สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กำหนดจัดการสัมมนาขึ้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันพฤหัสบดีที 23 และวันจันทร์ที 27 สิงหาคมนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย และยังเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอีกด้วย  

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลี ย กรุงเทพ ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุ มชั้ น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางน า กรุงเทพ ฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของกำหนดการ