สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลและองค์กรด้านสาธารณสุข  เรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการของโรงพยาบาล โดยการนำมาตรฐานสากล ISO 31000 มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม“  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดในวันศุกร์ และวันเสาร์ที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม Rembrandt

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของโครงการ