สมาคมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลและองค์กรด้านสาธารณสุข  เรื่อง “An Integrated Approach to Risk Management in Hospitals and Health Industries : A Practical Application of ISO 31000 (การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการของโรงพยาบาล และองค์กรด้านสาธารณสุข โดยการนำมาตรฐานสากล ISO 31000มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม)   โดย Mr. Michael Tarrant วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับแนวหน้าของโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการบริหารความเสี่ยง   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จัดในวันศุกร์  วันเสาร์  และวันอาทิตย์ที่  4-6 มีนาคม 2554   ณ  โรงแรม Windsor กรุงเทพฯ โทร. 02- 262 1234

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม (Photo)