สมาคมฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลและองค์กรด้านสาธารณสุข  เรื่อง “An Integrated Approach to Risk Management in Hospitals and Health Industries: A Practical Application of ISO 31000:2009 (การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการของโรงพยาบาล และองค์กรด้านสาธารณสุข โดยการนำมาตรฐานสากล ISO 31000:2009มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม)   โดย Mr. Michael Tarrant วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับแนวหน้าของโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการบริหารความเสี่ยง   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดในวันศุกร์  วันเสาร์  และ วันอาทิตย์ที่  29-31 ตุลาคม 2553   ณ  โรงแรม Arnoma กรุงเทพฯ (ชั้น 23)