สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย (Thai-Australian Technological Services Centre) ร่วมกับ Australian Education International (AEI) และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษาเน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์” (Innovations in Science Education with an Emphasis o­n Scientific Inquiry-Based Learning) ในวันพุธที่ 7 – พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย คือ Mr. Graeme Oliver และ Ms. Lyn Jefferies เป็นวิทยากรหลักรายละเอียดโครงการ หนังสือเชิญ ใบสมัคร แผนที่