สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย   มีความยินดีที่จะจัดรายการท่องเที่ยวใน 1 วัน โดยจะนำท่านชมสถานที่น่าสนใจต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2550  โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากสมาชิกของสมาคมฯ คุณวิชิต อุนนาทรวรางกูร ซึ่งท่านเป็นคนท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิด และเป็นนักเรียนเก่าทุน Colombo Plan  ปี 1969  จะทำหน้าที่เป็น “มัคคุเทศก์จำเป็น” ในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้

ดังนั้นทุกท่านที่ร่วมเดินทาง จะได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างดี   จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวดัวยกันในโอกาสนี้คลิกเพื่อดูรายละเอียดของโปรแกรมการท่องเที่ยว