สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION (II)”  โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ เป็นผู้นำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาอีกหลายท่าน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 กรกฎาคม 2550 ที่   โรงแรม Century Park

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของ


ประวัติวิทยากร (คลิกรายการสีแดง)

 • ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัฒน์ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.วิไล  รังสาดทอง ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • ศ.ดร.กาญจนา  กาญจนสุต ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.โกสุม จันทร์สิริ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.ศริศักดิ์  สุนทรชัย ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • ศ.ดร.ดำรง ขุมมงคล ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • รศ.ดร.ชูเวช  ชาญสง่าเวช (Chuvej@shinawatra.ac.th)
 • ศ.ดร. รัตนา  พุ่มไพศาล
 • ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )