AGM เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16
[Download]

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2552

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13
[Download]

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2551

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13
[Download]

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2550

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 12
[Download]

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2549

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 12
[Download]

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2548

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 11
[Download]

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2547

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 11
[Download]