คลิกเข้าไปแต่ละโครงการเพื่อสมัครอบรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop
From Business Intelligence to Data Science
19 - 24 พฤศจิกายน 2561

การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4 
12 – 14  ธันวาคม  2561 

Read more: การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องรู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4 12 –...