การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มเพื่อแจ้งความจำนง  

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  

Read more: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

คลิกเข้าไปแต่ละโครงการเพื่อสมัครอบรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling หรือ SEM) ด้วยโปรแกรม Amos”
กิจกรรมวิชาการประจำปี สำหรับสมาชิก สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
เสาร์ 21 กรกฎาคม  2561 

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural...

การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 3 
4 – 6  กรกฎาคม  2561 

Read more: การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องรู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 3 4 – 6...